NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 20:11-12

20:11 kai <2532> eidon <1492> (5627) yronon <2362> megan <3173> leukon <3022> kai <2532> ton <3588> kayhmenon <2521> (5740) ep <1909> autou <846> ou <3739> apo <575> tou <3588> proswpou <4383> efugen <5343> (5627) h <3588> gh <1093> kai <2532> o <3588> ouranov <3772> kai <2532> topov <5117> ouc <3756> eureyh <2147> (5681) autoiv <846>

20:12 kai <2532> eidon <1492> (5627) touv <3588> nekrouv <3498> touv <3588> megalouv <3173> kai <2532> touv <3588> mikrouv <3398> estwtav <2476> (5761) enwpion <1799> tou <3588> yronou <2362> kai <2532> biblia <975> hnoicyhsan <455> (5681) kai <2532> allo <243> biblion <975> hnoicyh <455> (5681) o <3739> estin <1510> (5748) thv <3588> zwhv <2222> kai <2532> ekriyhsan <2919> (5681) oi <3588> nekroi <3498> ek <1537> twn <3588> gegrammenwn <1125> (5772) en <1722> toiv <3588> biblioiv <975> kata <2596> ta <3588> erga <2041> autwn <846>TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org