NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 20:10

20:10 kai <2532> o <3588> diabolov <1228> o <3588> planwn <4105> (5723) autouv <846> eblhyh <906> (5681) eiv <1519> thn <3588> limnhn <3041> tou <3588> purov <4442> kai <2532> yeiou <2303> opou <3699> kai <2532> to <3588> yhrion <2342> kai <2532> o <3588> qeudoprofhthv <5578> kai <2532> basanisyhsontai <928> (5701) hmerav <2250> kai <2532> nuktov <3571> eiv <1519> touv <3588> aiwnav <165> twn <3588> aiwnwn <165>

Revelation 20:14-15

20:14 kai <2532> o <3588> yanatov <2288> kai <2532> o <3588> adhv <86> eblhyhsan <906> (5681) eiv <1519> thn <3588> limnhn <3041> tou <3588> purov <4442> outov <3778> o <3588> yanatov <2288> o <3588> deuterov <1208> estin <1510> (5748) h <3588> limnh <3041> tou <3588> purov <4442>

20:15 kai <2532> ei <1487> tiv <5100> ouc <3756> eureyh <2147> (5681) en <1722> th <3588> biblw <976> thv <3588> zwhv <2222> gegrammenov <1125> (5772) eblhyh <906> (5681) eiv <1519> thn <3588> limnhn <3041> tou <3588> purov <4442>TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org