NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 1:8

1:8 egw <1473> eimi <1510> (5748) to <3588> alfa <1> kai <2532> to <3588> w <5598> legei <3004> (5719) kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> o <3588> wn <1510> (5752) kai <2532> o <3588> hn <1510> (5713) kai <2532> o <3588> ercomenov <2064> (5740) o <3588> pantokratwr <3841>

Revelation 4:8

4:8 kai <2532> ta <3588> tessara <5064> zwa <2226> en <1520> kay <2596> en <1520> autwn <846> ecwn <2192> (5723) ana <303> pterugav <4420> ex <1803> kukloyen <2943> kai <2532> eswyen <2081> gemousin <1073> (5719) ofyalmwn <3788> kai <2532> anapausin <372> ouk <3756> ecousin <2192> (5719) hmerav <2250> kai <2532> nuktov <3571> legontev <3004> (5723) agiov <40> agiov <40> agiov <40> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> o <3588> pantokratwr <3841> o <3588> hn <1510> (5713) kai <2532> o <3588> wn <1510> (5752) kai <2532> o <3588> ercomenov <2064> (5740)

Revelation 11:17

11:17 legontev <3004> (5723) eucaristoumen <2168> (5719) soi <4671> kurie <2962> o <3588> yeov <2316> o <3588> pantokratwr <3841> o <3588> wn <1510> (5752) kai <2532> o <3588> hn <1510> (5713) oti <3754> eilhfav <2983> (5758) thn <3588> dunamin <1411> sou <4675> thn <3588> megalhn <3173> kai <2532> ebasileusav <936> (5656)

Revelation 15:3

15:3 kai <2532> adousin <103> (5719) thn <3588> wdhn <5603> mwusewv <3475> tou <3588> doulou <1401> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> thn <3588> wdhn <5603> tou <3588> arniou <721> legontev <3004> (5723) megala <3173> kai <2532> yaumasta <2298> ta <3588> erga <2041> sou <4675> kurie <2962> o <3588> yeov <2316> o <3588> pantokratwr <3841> dikaiai <1342> kai <2532> alhyinai <228> ai <3588> odoi <3598> sou <4675> o <3588> basileuv <935> twn <3588> aiwnwn <165>

Revelation 16:7

16:7 kai <2532> hkousa <191> (5656) tou <3588> yusiasthriou <2379> legontov <3004> (5723) nai <3483> kurie <2962> o <3588> yeov <2316> o <3588> pantokratwr <3841> alhyinai <228> kai <2532> dikaiai <1342> ai <3588> kriseiv <2920> sou <4675>

Revelation 21:22

21:22 kai <2532> naon <3485> ouk <3756> eidon <1492> (5627) en <1722> auth <846> o <3588> gar <1063> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> o <3588> pantokratwr <3841> naov <3485> authv <846> estin <1510> (5748) kai <2532> to <3588> arnion <721>TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org