NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 1:7

1:7 idou <2400> (5628) ercetai <2064> (5736) meta <3326> twn <3588> nefelwn <3507> kai <2532> oqetai <3700> (5695) auton <846> pav <3956> ofyalmov <3788> kai <2532> oitinev <3748> auton <846> exekenthsan <1574> (5656) kai <2532> koqontai <2875> (5695) ep <1909> auton <846> pasai <3956> ai <3588> fulai <5443> thv <3588> ghv <1093> nai <3483> amhn <281>

Revelation 14:13

14:13 kai <2532> hkousa <191> (5656) fwnhv <5456> ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> legoushv <3004> (5723) graqon <1125> (5657) makarioi <3107> oi <3588> nekroi <3498> oi <3588> en <1722> kuriw <2962> apoynhskontev <599> (5723) ap <575> arti <737> nai <3483> legei <3004> (5719) to <3588> pneuma <4151> ina <2443> anapahsontai <373> (5691) ek <1537> twn <3588> kopwn <2873> autwn <846> ta <3588> gar <1063> erga <2041> autwn <846> akolouyei <190> (5719) met <3326> autwn <846>TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org