NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 1:5

1:5 kai <2532> apo <575> ihsou <2424> cristou <5547> o <3588> martuv <3144> o <3588> pistov <4103> o <3588> prwtotokov <4416> twn <3588> nekrwn <3498> kai <2532> o <3588> arcwn <758> twn <3588> basilewn <935> thv <3588> ghv <1093> tw <3588> agapwnti <25> (5723) hmav <2248> kai <2532> lusanti <3089> (5660) hmav <2248> ek <1537> twn <3588> amartiwn <266> [hmwn] <2257> en <1722> tw <3588> aimati <129> autou <846>

Revelation 3:14

3:14 kai <2532> tw <3588> aggelw <32> thv <3588> en <1722> laodikeia <2993> ekklhsiav <1577> graqon <1125> (5657) tade <3592> legei <3004> (5719) o <3588> amhn <281> o <3588> martuv <3144> o <3588> pistov <4103> kai <2532> [o] <3588> alhyinov <228> h <3588> arch <746> thv <3588> ktisewv <2937> tou <3588> yeou <2316>TIP #14: Use the Universal Search Box for either chapter, verse, references or word searches or Strong Numbers. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org