NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 1:5-7

1:5 kai <2532> apo <575> ihsou <2424> cristou <5547> o <3588> martuv <3144> o <3588> pistov <4103> o <3588> prwtotokov <4416> twn <3588> nekrwn <3498> kai <2532> o <3588> arcwn <758> twn <3588> basilewn <935> thv <3588> ghv <1093> tw <3588> agapwnti <25> (5723) hmav <2248> kai <2532> lusanti <3089> (5660) hmav <2248> ek <1537> twn <3588> amartiwn <266> [hmwn] <2257> en <1722> tw <3588> aimati <129> autou <846>

1:6 kai <2532> epoihsen <4160> (5656) hmav <2248> basileian <932> iereiv <2409> tw <3588> yew <2316> kai <2532> patri <3962> autou <846> autw <846> h <3588> doxa <1391> kai <2532> to <3588> kratov <2904> eiv <1519> touv <3588> aiwnav <165> amhn <281>

1:7 idou <2400> (5628) ercetai <2064> (5736) meta <3326> twn <3588> nefelwn <3507> kai <2532> oqetai <3700> (5695) auton <846> pav <3956> ofyalmov <3788> kai <2532> oitinev <3748> auton <846> exekenthsan <1574> (5656) kai <2532> koqontai <2875> (5695) ep <1909> auton <846> pasai <3956> ai <3588> fulai <5443> thv <3588> ghv <1093> nai <3483> amhn <281>TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org