NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 1:4

1:4 iwannhv <2491> taiv <3588> epta <2033> ekklhsiaiv <1577> taiv <3588> en <1722> th <3588> asia <773> cariv <5485> umin <5213> kai <2532> eirhnh <1515> apo <575> o <3588> wn <1510> (5752) kai <2532> o <3588> hn <1510> (5713) kai <2532> o <3588> ercomenov <2064> (5740) kai <2532> apo <575> twn <3588> epta <2033> pneumatwn <4151> a <3739> enwpion <1799> tou <3588> yronou <2362> autou <846>TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org