NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 19:11-16

19:11 kai <2532> eidon <1492> (5627) ton <3588> ouranon <3772> hnewgmenon <455> (5772) kai <2532> idou <2400> (5628) ippov <2462> leukov <3022> kai <2532> o <3588> kayhmenov <2521> (5740) ep <1909> auton <846> pistov <4103> [kaloumenov] <2564> (5746) kai <2532> alhyinov <228> kai <2532> en <1722> dikaiosunh <1343> krinei <2919> (5719) kai <2532> polemei <4170> (5719)

19:12 oi <3588> de <1161> ofyalmoi <3788> autou <846> flox <5395> purov <4442> kai <2532> epi <1909> thn <3588> kefalhn <2776> autou <846> diadhmata <1238> polla <4183> ecwn <2192> (5723) onoma <3686> gegrammenon <1125> (5772) o <3739> oudeiv <3762> oiden <1492> (5758) ei <1487> mh <3361> autov <846>

19:13 kai <2532> peribeblhmenov <4016> (5772) imation <2440> rerantismenon <4472> (5772) aimati <129> kai <2532> keklhtai <2564> (5769) to <3588> onoma <3686> autou <846> o <3588> logov <3056> tou <3588> yeou <2316>

19:14 kai <2532> ta <3588> strateumata <4753> ta <3588> en <1722> tw <3588> ouranw <3772> hkolouyei <190> (5707) autw <846> ef <1909> ippoiv <2462> leukoiv <3022> endedumenoi <1746> (5765) bussinon <1039> leukon <3022> kayaron <2513>

19:15 kai <2532> ek <1537> tou <3588> stomatov <4750> autou <846> ekporeuetai <1607> (5736) romfaia <4501> oxeia <3691> ina <2443> en <1722> auth <846> pataxh <3960> (5661) ta <3588> eynh <1484> kai <2532> autov <846> poimanei <4165> (5692) autouv <846> en <1722> rabdw <4464> sidhra <4603> kai <2532> autov <846> patei <3961> (5719) thn <3588> lhnon <3025> tou <3588> oinou <3631> tou <3588> yumou <2372> thv <3588> orghv <3709> tou <3588> yeou <2316> tou <3588> pantokratorov <3841>

19:16 kai <2532> ecei <2192> (5719) epi <1909> to <3588> imation <2440> kai <2532> epi <1909> ton <3588> mhron <3382> autou <846> onoma <3686> gegrammenon <1125> (5772) basileuv <935> basilewn <935> kai <2532> kuriov <2962> kuriwn <2962>TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org