NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 19:10

19:10 kai <2532> epesa <4098> (5627) emprosyen <1715> twn <3588> podwn <4228> autou <846> proskunhsai <4352> (5658) autw <846> kai <2532> legei <3004> (5719) moi <3427> ora <3708> (5720) mh <3361> sundoulov <4889> sou <4675> eimi <1510> (5748) kai <2532> twn <3588> adelfwn <80> sou <4675> twn <3588> econtwn <2192> (5723) thn <3588> marturian <3141> ihsou <2424> tw <3588> yew <2316> proskunhson <4352> (5657) h <3588> gar <1063> marturia <3141> ihsou <2424> estin <1510> (5748) to <3588> pneuma <4151> thv <3588> profhteiav <4394>

Revelation 22:9

22:9 kai <2532> legei <3004> (5719) moi <3427> ora <3708> (5720) mh <3361> sundoulov <4889> sou <4675> eimi <1510> (5748) kai <2532> twn <3588> adelfwn <80> sou <4675> twn <3588> profhtwn <4396> kai <2532> twn <3588> thrountwn <5083> (5723) touv <3588> logouv <3056> tou <3588> bibliou <975> toutou <5127> tw <3588> yew <2316> proskunhson <4352> (5657)TIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.04 seconds
powered by bible.org