NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 18:7

18:7 osa <3745> edoxasen <1392> (5656) authn <846> kai <2532> estrhniasen <4763> (5656) tosouton <5118> dote <1325> (5628) auth <846> basanismon <929> kai <2532> penyov <3997> oti <3754> en <1722> th <3588> kardia <2588> authv <846> legei <3004> (5719) oti <3754> kayhmai <2521> (5736) basilissa <938> kai <2532> chra <5503> ouk <3756> eimi <1510> (5748) kai <2532> penyov <3997> ou <3756> mh <3361> idw <1492> (5632)

Revelation 18:16-19

18:16 legontev <3004> (5723) ouai <3759> ouai <3759> h <3588> poliv <4172> h <3588> megalh <3173> h <3588> peribeblhmenh <4016> (5772) bussinon <1039> kai <2532> porfuroun <4210> kai <2532> kokkinon <2847> kai <2532> kecruswmenh <5558> (5772) [en] <1722> crusiw <5553> kai <2532> liyw <3037> timiw <5093> kai <2532> margarith <3135>

18:17 oti <3754> mia <1520> wra <5610> hrhmwyh <2049> (5681) o <3588> tosoutov <5118> ploutov <4149> kai <2532> pav <3956> kubernhthv <2942> kai <2532> pav <3956> o <3588> epi <1909> topon <5117> plewn <4126> (5723) kai <2532> nautai <3492> kai <2532> osoi <3745> thn <3588> yalassan <2281> ergazontai <2038> (5736) apo <575> makroyen <3113> esthsan <2476> (5627)

18:18 kai <2532> ekraxan <2896> (5656) blepontev <991> (5723) ton <3588> kapnon <2586> thv <3588> purwsewv <4451> authv <846> legontev <3004> (5723) tiv <5101> omoia <3664> th <3588> polei <4172> th <3588> megalh <3173>

18:19 kai <2532> ebalon <906> (5627) coun <5522> epi <1909> tav <3588> kefalav <2776> autwn <846> kai <2532> ekraxan <2896> (5656) klaiontev <2799> (5723) kai <2532> penyountev <3996> (5723) legontev <3004> (5723) ouai <3759> ouai <3759> h <3588> poliv <4172> h <3588> megalh <3173> en <1722> h <3739> eplouthsan <4147> (5656) pantev <3956> oi <3588> econtev <2192> (5723) ta <3588> ploia <4143> en <1722> th <3588> yalassh <2281> ek <1537> thv <3588> timiothtov <5094> authv <846> oti <3754> mia <1520> wra <5610> hrhmwyh <2049> (5681)TIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org