NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 18:3-5

18:3 oti <3754> ek <1537> [tou <3588> oinou] <3631> tou <3588> yumou <2372> thv <3588> porneiav <4202> authv <846> peptwkan <4098> (5758) panta <3956> ta <3588> eynh <1484> kai <2532> oi <3588> basileiv <935> thv <3588> ghv <1093> met <3326> authv <846> eporneusan <4203> (5656) kai <2532> oi <3588> emporoi <1713> thv <3588> ghv <1093> ek <1537> thv <3588> dunamewv <1411> tou <3588> strhnouv <4764> authv <846> eplouthsan <4147> (5656)

18:4 kai <2532> hkousa <191> (5656) allhn <243> fwnhn <5456> ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> legousan <3004> (5723) exelyate <1831> (5657) o <3588> laov <2992> mou <3450> ex <1537> authv <846> ina <2443> mh <3361> sugkoinwnhshte <4790> (5661) taiv <3588> amartiaiv <266> authv <846> kai <2532> ek <1537> twn <3588> plhgwn <4127> authv <846> ina <2443> mh <3361> labhte <2983> (5632)

18:5 oti <3754> ekollhyhsan <2853> (5681) authv <846> ai <3588> amartiai <266> acri <891> tou <3588> ouranou <3772> kai <2532> emnhmoneusen <3421> (5656) o <3588> yeov <2316> ta <3588> adikhmata <92> authv <846>TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org