NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 18:2-3

18:2 kai <2532> ekraxen <2896> (5656) en <1722> iscura <2478> fwnh <5456> legwn <3004> (5723) epesen <4098> (5627) epesen <4098> (5627) babulwn <897> h <3588> megalh <3173> kai <2532> egeneto <1096> (5633) katoikhthrion <2732> daimoniwn <1140> kai <2532> fulakh <5438> pantov <3956> pneumatov <4151> akayartou <169> kai <2532> fulakh <5438> pantov <3956> orneou <3732> akayartou <169> kai <2532> memishmenou <3404> (5772)

18:3 oti <3754> ek <1537> [tou <3588> oinou] <3631> tou <3588> yumou <2372> thv <3588> porneiav <4202> authv <846> peptwkan <4098> (5758) panta <3956> ta <3588> eynh <1484> kai <2532> oi <3588> basileiv <935> thv <3588> ghv <1093> met <3326> authv <846> eporneusan <4203> (5656) kai <2532> oi <3588> emporoi <1713> thv <3588> ghv <1093> ek <1537> thv <3588> dunamewv <1411> tou <3588> strhnouv <4764> authv <846> eplouthsan <4147> (5656)TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org