NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 18:12

18:12 gomon <1117> crusou <5557> kai <2532> argurou <696> kai <2532> liyou <3037> timiou <5093> kai <2532> margaritwn <3135> kai <2532> bussinou <1039> kai <2532> porfurav <4209> kai <2532> sirikou <4596> kai <2532> kokkinou <2847> kai <2532> pan <3956> xulon <3586> yuinon <2367> kai <2532> pan <3956> skeuov <4632> elefantinon <1661> kai <2532> pan <3956> skeuov <4632> ek <1537> xulou <3586> timiwtatou <5093> kai <2532> calkou <5475> kai <2532> sidhrou <4604> kai <2532> marmarou <3139>

Revelation 18:16

18:16 legontev <3004> (5723) ouai <3759> ouai <3759> h <3588> poliv <4172> h <3588> megalh <3173> h <3588> peribeblhmenh <4016> (5772) bussinon <1039> kai <2532> porfuroun <4210> kai <2532> kokkinon <2847> kai <2532> kecruswmenh <5558> (5772) [en] <1722> crusiw <5553> kai <2532> liyw <3037> timiw <5093> kai <2532> margarith <3135>

Revelation 19:8

19:8 kai <2532> edoyh <1325> (5681) auth <846> ina <2443> peribalhtai <4016> (5643) bussinon <1039> lampron <2986> kayaron <2513> to <3588> gar <1063> bussinon <1039> ta <3588> dikaiwmata <1345> twn <3588> agiwn <40> estin <1510> (5748)

Revelation 19:14

19:14 kai <2532> ta <3588> strateumata <4753> ta <3588> en <1722> tw <3588> ouranw <3772> hkolouyei <190> (5707) autw <846> ef <1909> ippoiv <2462> leukoiv <3022> endedumenoi <1746> (5765) bussinon <1039> leukon <3022> kayaron <2513>TIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org