NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 16:5-7

16:5 kai <2532> hkousa <191> (5656) tou <3588> aggelou <32> twn <3588> udatwn <5204> legontov <3004> (5723) dikaiov <1342> ei <1510> (5748) o <3588> wn <1510> (5752) kai <2532> o <3588> hn <1510> (5713) [o] <3588> osiov <3741> oti <3754> tauta <5023> ekrinav <2919> (5656)

16:6 oti <3754> aima <129> agiwn <40> kai <2532> profhtwn <4396> execean <1632> (5656) kai <2532> aima <129> autoiv <846> dedwkav <1325> (5758) piein <4095> (5629) axioi <514> eisin <1510> (5748)

16:7 kai <2532> hkousa <191> (5656) tou <3588> yusiasthriou <2379> legontov <3004> (5723) nai <3483> kurie <2962> o <3588> yeov <2316> o <3588> pantokratwr <3841> alhyinai <228> kai <2532> dikaiai <1342> ai <3588> kriseiv <2920> sou <4675>TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org