NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 15:3-4

15:3 kai <2532> adousin <103> (5719) thn <3588> wdhn <5603> mwusewv <3475> tou <3588> doulou <1401> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> thn <3588> wdhn <5603> tou <3588> arniou <721> legontev <3004> (5723) megala <3173> kai <2532> yaumasta <2298> ta <3588> erga <2041> sou <4675> kurie <2962> o <3588> yeov <2316> o <3588> pantokratwr <3841> dikaiai <1342> kai <2532> alhyinai <228> ai <3588> odoi <3598> sou <4675> o <3588> basileuv <935> twn <3588> aiwnwn <165>

15:4 tiv <5101> ou <3756> mh <3361> fobhyh <5399> (5680) kurie <2962> kai <2532> doxasei <1392> (5692) to <3588> onoma <3686> sou <4675> oti <3754> monov <3441> osiov <3741> oti <3754> panta <3956> ta <3588> eynh <1484> hxousin <2240> (5692) kai <2532> proskunhsousin <4352> (5692) enwpion <1799> sou <4675> oti <3754> ta <3588> dikaiwmata <1345> sou <4675> efanerwyhsan <5319> (5681)TIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org