NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 15:3

15:3 kai <2532> adousin <103> (5719) thn <3588> wdhn <5603> mwusewv <3475> tou <3588> doulou <1401> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> thn <3588> wdhn <5603> tou <3588> arniou <721> legontev <3004> (5723) megala <3173> kai <2532> yaumasta <2298> ta <3588> erga <2041> sou <4675> kurie <2962> o <3588> yeov <2316> o <3588> pantokratwr <3841> dikaiai <1342> kai <2532> alhyinai <228> ai <3588> odoi <3598> sou <4675> o <3588> basileuv <935> twn <3588> aiwnwn <165>TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org