NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 14:8-12

14:8 kai <2532> allov <243> deuterov <1208> [aggelov] <32> hkolouyhsen <190> (5656) legwn <3004> (5723) epesen <4098> (5627) epesen <4098> (5627) babulwn <897> h <3588> megalh <3173> h <3588> ek <1537> tou <3588> oinou <3631> tou <3588> yumou <2372> thv <3588> porneiav <4202> authv <846> pepotiken <4222> (5758) panta <3956> ta <3588> eynh <1484>

14:9 kai <2532> allov <243> aggelov <32> tritov <5154> hkolouyhsen <190> (5656) autoiv <846> legwn <3004> (5723) en <1722> fwnh <5456> megalh <3173> ei <1487> tiv <5100> proskunei <4352> (5719) to <3588> yhrion <2342> kai <2532> thn <3588> eikona <1504> autou <846> kai <2532> lambanei <2983> (5719) caragma <5480> epi <1909> tou <3588> metwpou <3359> autou <846> h <2228> epi <1909> thn <3588> ceira <5495> autou <846>

14:10 kai <2532> autov <846> pietai <4095> (5695) ek <1537> tou <3588> oinou <3631> tou <3588> yumou <2372> tou <3588> yeou <2316> tou <3588> kekerasmenou <2767> (5772) akratou <194> en <1722> tw <3588> pothriw <4221> thv <3588> orghv <3709> autou <846> kai <2532> basanisyhsetai <928> (5701) en <1722> puri <4442> kai <2532> yeiw <2303> enwpion <1799> aggelwn <32> agiwn <40> kai <2532> enwpion <1799> tou <3588> arniou <721>

14:11 kai <2532> o <3588> kapnov <2586> tou <3588> basanismou <929> autwn <846> eiv <1519> aiwnav <165> aiwnwn <165> anabainei <305> (5719) kai <2532> ouk <3756> ecousin <2192> (5719) anapausin <372> hmerav <2250> kai <2532> nuktov <3571> oi <3588> proskunountev <4352> (5723) to <3588> yhrion <2342> kai <2532> thn <3588> eikona <1504> autou <846> kai <2532> ei <1487> tiv <5100> lambanei <2983> (5719) to <3588> caragma <5480> tou <3588> onomatov <3686> autou <846>

14:12 wde <5602> h <3588> upomonh <5281> twn <3588> agiwn <40> estin <1510> (5748) oi <3588> thrountev <5083> (5723) tav <3588> entolav <1785> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> thn <3588> pistin <4102> ihsou <2424>TIP #15: To dig deeper, please read related articles at bible.org (via Articles Tab). [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org