NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 14:10-11

14:10 kai <2532> autov <846> pietai <4095> (5695) ek <1537> tou <3588> oinou <3631> tou <3588> yumou <2372> tou <3588> yeou <2316> tou <3588> kekerasmenou <2767> (5772) akratou <194> en <1722> tw <3588> pothriw <4221> thv <3588> orghv <3709> autou <846> kai <2532> basanisyhsetai <928> (5701) en <1722> puri <4442> kai <2532> yeiw <2303> enwpion <1799> aggelwn <32> agiwn <40> kai <2532> enwpion <1799> tou <3588> arniou <721>

14:11 kai <2532> o <3588> kapnov <2586> tou <3588> basanismou <929> autwn <846> eiv <1519> aiwnav <165> aiwnwn <165> anabainei <305> (5719) kai <2532> ouk <3756> ecousin <2192> (5719) anapausin <372> hmerav <2250> kai <2532> nuktov <3571> oi <3588> proskunountev <4352> (5723) to <3588> yhrion <2342> kai <2532> thn <3588> eikona <1504> autou <846> kai <2532> ei <1487> tiv <5100> lambanei <2983> (5719) to <3588> caragma <5480> tou <3588> onomatov <3686> autou <846>TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org