NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 13:2

13:2 kai <2532> to <3588> yhrion <2342> o <3739> eidon <1492> (5627) hn <1510> (5713) omoion <3664> pardalei <3917> kai <2532> oi <3588> podev <4228> autou <846> wv <5613> arkou <715> kai <2532> to <3588> stoma <4750> autou <846> wv <5613> stoma <4750> leontov <3023> kai <2532> edwken <1325> (5656) autw <846> o <3588> drakwn <1404> thn <3588> dunamin <1411> autou <846> kai <2532> ton <3588> yronon <2362> autou <846> kai <2532> exousian <1849> megalhn <3173>

Revelation 13:7

13:7 [kai <2532> edoyh <1325> (5681) autw <846> poihsai <4160> (5658) polemon <4171> meta <3326> twn <3588> agiwn <40> kai <2532> nikhsai <3528> (5658) autouv] <846> kai <2532> edoyh <1325> (5681) autw <846> exousia <1849> epi <1909> pasan <3956> fulhn <5443> kai <2532> laon <2992> kai <2532> glwssan <1100> kai <2532> eynov <1484>TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org