NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 12:9-10

12:9 kai <2532> eblhyh <906> (5681) o <3588> drakwn <1404> o <3588> megav <3173> o <3588> ofiv <3789> o <3588> arcaiov <744> o <3588> kaloumenov <2564> (5746) diabolov <1228> kai <2532> o <3588> satanav <4567> o <3588> planwn <4105> (5723) thn <3588> oikoumenhn <3625> olhn <3650> eblhyh <906> (5681) eiv <1519> thn <3588> ghn <1093> kai <2532> oi <3588> aggeloi <32> autou <846> met <3326> autou <846> eblhyhsan <906> (5681)

12:10 kai <2532> hkousa <191> (5656) fwnhn <5456> megalhn <3173> en <1722> tw <3588> ouranw <3772> legousan <3004> (5723) arti <737> egeneto <1096> (5633) h <3588> swthria <4991> kai <2532> h <3588> dunamiv <1411> kai <2532> h <3588> basileia <932> tou <3588> yeou <2316> hmwn <2257> kai <2532> h <3588> exousia <1849> tou <3588> cristou <5547> autou <846> oti <3754> eblhyh <906> (5681) o <3588> kathgwr <2725> twn <3588> adelfwn <80> hmwn <2257> o <3588> kathgorwn <2723> (5723) autouv <846> enwpion <1799> tou <3588> yeou <2316> hmwn <2257> hmerav <2250> kai <2532> nuktov <3571>TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org