NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 12:11

12:11 kai <2532> autoi <846> enikhsan <3528> (5656) auton <846> dia <1223> to <3588> aima <129> tou <3588> arniou <721> kai <2532> dia <1223> ton <3588> logon <3056> thv <3588> marturiav <3141> autwn <846> kai <2532> ouk <3756> hgaphsan <25> (5656) thn <3588> quchn <5590> autwn <846> acri <891> yanatou <2288>

Revelation 12:17

12:17 kai <2532> wrgisyh <3710> (5681) o <3588> drakwn <1404> epi <1909> th <3588> gunaiki <1135> kai <2532> aphlyen <565> (5627) poihsai <4160> (5658) polemon <4171> meta <3326> twn <3588> loipwn <3062> tou <3588> spermatov <4690> authv <846> twn <3588> thrountwn <5083> (5723) tav <3588> entolav <1785> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> econtwn <2192> (5723) thn <3588> marturian <3141> ihsou <2424>TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.04 seconds
powered by bible.org