NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 12:1-5

12:1 kai <2532> shmeion <4592> mega <3173> wfyh <3700> (5681) en <1722> tw <3588> ouranw <3772> gunh <1135> peribeblhmenh <4016> (5772) ton <3588> hlion <2246> kai <2532> h <3588> selhnh <4582> upokatw <5270> twn <3588> podwn <4228> authv <846> kai <2532> epi <1909> thv <3588> kefalhv <2776> authv <846> stefanov <4735> asterwn <792> dwdeka <1427>

12:2 kai <2532> en <1722> gastri <1064> ecousa <2192> (5723) kai <2532> krazei <2896> (5719) wdinousa <5605> (5723) kai <2532> basanizomenh <928> (5746) tekein <5088> (5629)

12:3 kai <2532> wfyh <3700> (5681) allo <243> shmeion <4592> en <1722> tw <3588> ouranw <3772> kai <2532> idou <2400> (5628) drakwn <1404> megav <3173> purrov <4450> ecwn <2192> (5723) kefalav <2776> epta <2033> kai <2532> kerata <2768> deka <1176> kai <2532> epi <1909> tav <3588> kefalav <2776> autou <846> epta <2033> diadhmata <1238>

12:4 kai <2532> h <3588> oura <3769> autou <846> surei <4951> (5719) to <3588> triton <5154> twn <3588> asterwn <792> tou <3588> ouranou <3772> kai <2532> ebalen <906> (5627) autouv <846> eiv <1519> thn <3588> ghn <1093> kai <2532> o <3588> drakwn <1404> esthken <2476> (5707) <2476> (5758) enwpion <1799> thv <3588> gunaikov <1135> thv <3588> melloushv <3195> (5723) tekein <5088> (5629) ina <2443> otan <3752> tekh <5088> (5632) to <3588> teknon <5043> authv <846> katafagh <2719> (5632)

12:5 kai <2532> eteken <5088> (5627) uion <5207> arsen <730> ov <3739> mellei <3195> (5719) poimainein <4165> (5721) panta <3956> ta <3588> eynh <1484> en <1722> rabdw <4464> sidhra <4603> kai <2532> hrpasyh <726> (5681) to <3588> teknon <5043> authv <846> prov <4314> ton <3588> yeon <2316> kai <2532> prov <4314> ton <3588> yronon <2362> autou <846>

Revelation 12:15

12:15 kai <2532> ebalen <906> (5627) o <3588> ofiv <3789> ek <1537> tou <3588> stomatov <4750> autou <846> opisw <3694> thv <3588> gunaikov <1135> udwr <5204> wv <5613> potamon <4215> ina <2443> authn <846> potamoforhton <4216> poihsh <4160> (5661)TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org