NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 11:7

11:7 kai <2532> otan <3752> teleswsin <5055> (5661) thn <3588> marturian <3141> autwn <846> to <3588> yhrion <2342> to <3588> anabainon <305> (5723) ek <1537> thv <3588> abussou <12> poihsei <4160> (5692) met <3326> autwn <846> polemon <4171> kai <2532> nikhsei <3528> (5692) autouv <846> kai <2532> apoktenei <615> (5692) autouv <846>

Revelation 17:8

17:8 to <3588> yhrion <2342> o <3739> eidev <3708> (5627) hn <1510> (5713) kai <2532> ouk <3756> estin <1510> (5748) kai <2532> mellei <3195> (5719) anabainein <305> (5721) ek <1537> thv <3588> abussou <12> kai <2532> eiv <1519> apwleian <684> upagei <5217> (5719) kai <2532> yaumasyhsontai <2296> (5701) oi <3588> katoikountev <2730> (5723) epi <1909> thv <3588> ghv <1093> wn <3739> ou <3756> gegraptai <1125> (5769) to <3588> onoma <3686> epi <1909> to <3588> biblion <975> thv <3588> zwhv <2222> apo <575> katabolhv <2602> kosmou <2889> blepontwn <991> (5723) to <3588> yhrion <2342> oti <3754> hn <1510> (5713) kai <2532> ouk <3756> estin <1510> (5748) kai <2532> parestai <3918> (5704)TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org