NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Philippians 4:6-9

4:6 mhden <3367> merimnate <3309> (5720) all <235> en <1722> panti <3956> th <3588> proseuch <4335> kai <2532> th <3588> dehsei <1162> meta <3326> eucaristiav <2169> ta <3588> aithmata <155> umwn <5216> gnwrizesyw <1107> (5744) prov <4314> ton <3588> yeon <2316>

4:7 kai <2532> h <3588> eirhnh <1515> tou <3588> yeou <2316> h <3588> uperecousa <5242> (5723) panta <3956> noun <3563> frourhsei <5432> (5692) tav <3588> kardiav <2588> umwn <5216> kai <2532> ta <3588> nohmata <3540> umwn <5216> en <1722> cristw <5547> ihsou <2424>

4:8 to <3588> loipon <3063> adelfoi <80> osa <3745> estin <1510> (5748) alhyh <227> osa <3745> semna <4586> osa <3745> dikaia <1342> osa <3745> agna <53> osa <3745> prosfilh <4375> osa <3745> eufhma <2163> ei <1487> tiv <5100> areth <703> kai <2532> ei <1487> tiv <5100> epainov <1868> tauta <5023> logizesye <3049> (5737)

4:9 a <3739> kai <2532> emayete <3129> (5627) kai <2532> parelabete <3880> (5627) kai <2532> hkousate <191> (5656) kai <2532> eidete <1492> (5627) en <1722> emoi <1698> tauta <5023> prassete <4238> (5719) kai <2532> o <3588> yeov <2316> thv <3588> eirhnhv <1515> estai <1510> (5704) mey <3326> umwn <5216>TIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org