NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Philippians 1:27-28

1:27 monon <3440> axiwv <516> tou <3588> euaggeliou <2098> tou <3588> cristou <5547> politeuesye <4176> (5737) ina <2443> eite <1535> elywn <2064> (5631) kai <2532> idwn <1492> (5631) umav <5209> eite <1535> apwn <548> (5752) akouw <191> (5725) ta <3588> peri <4012> umwn <5216> oti <3754> sthkete <4739> (5719) en <1722> eni <1520> pneumati <4151> mia <1520> quch <5590> sunaylountev <4866> (5723) th <3588> pistei <4102> tou <3588> euaggeliou <2098>

1:28 kai <2532> mh <3361> pturomenoi <4426> (5746) en <1722> mhdeni <3367> upo <5259> twn <3588> antikeimenwn <480> (5740) htiv <3748> estin <1510> (5748) autoiv <846> endeixiv <1732> apwleiav <684> umwn <5216> de <1161> swthriav <4991> kai <2532> touto <5124> apo <575> yeou <2316>TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org