Nehemiah 11:33

11:33 in Hazor, Ramah, and Gittaim,