NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 16:1

16:1 kai <2532> proselyontev <4334> (5631) [oi] <3588> farisaioi <5330> kai <2532> saddoukaioi <4523> peirazontev <3985> (5723) ephrwthsan <1905> (5656) auton <846> shmeion <4592> ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> epideixai <1925> (5658) autoiv <846>TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org