NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 6:5-15

6:5 kai <2532> otan <3752> proseuchsye <4336> (5741) ouk <3756> esesye <1510> (5704) wv <5613> oi <3588> upokritai <5273> oti <3754> filousin <5368> (5719) en <1722> taiv <3588> sunagwgaiv <4864> kai <2532> en <1722> taiv <3588> gwniaiv <1137> twn <3588> plateiwn <4113> estwtev <2476> (5761) proseucesyai <4336> (5738) opwv <3704> fanwsin <5316> (5652) toiv <3588> anyrwpoiv <444> amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> apecousin <568> (5719) ton <3588> misyon <3408> autwn <846>

6:6 su <4771> de <1161> otan <3752> proseuch <4336> (5741) eiselye <1525> (5628) eiv <1519> to <3588> tameion <5009> sou <4675> kai <2532> kleisav <2808> (5660) thn <3588> yuran <2374> sou <4675> proseuxai <4336> (5663) tw <3588> patri <3962> sou <4675> tw <3588> en <1722> tw <3588> kruptw <2927> kai <2532> o <3588> pathr <3962> sou <4675> o <3588> blepwn <991> (5723) en <1722> tw <3588> kruptw <2927> apodwsei <591> (5692) soi <4671>

6:7 proseucomenoi <4336> (5740) de <1161> mh <3361> battaloghshte <945> (5661) wsper <5618> oi <3588> eynikoi <1482> dokousin <1380> (5719) gar <1063> oti <3754> en <1722> th <3588> polulogia <4180> autwn <846> eisakousyhsontai <1522> (5701)

6:8 mh <3361> oun <3767> omoiwyhte <3666> (5686) autoiv <846> oiden <1492> (5758) gar <1063> [o <3588> yeov] <2316> o <3588> pathr <3962> umwn <5216> wn <3739> creian <5532> ecete <2192> (5719) pro <4253> tou <3588> umav <5209> aithsai <154> (5658) auton <846>

6:9 outwv <3779> oun <3767> proseucesye <4336> (5737) umeiv <5210> pater <3962> hmwn <2257> o <3588> en <1722> toiv <3588> ouranoiv <3772> agiasyhtw <37> (5682) to <3588> onoma <3686> sou <4675>

6:10 elyetw <2064> (5628) h <3588> basileia <932> sou <4675> genhyhtw <1096> (5676) to <3588> yelhma <2307> sou <4675> wv <5613> en <1722> ouranw <3772> kai <2532> epi <1909> ghv <1093>

6:11 ton <3588> arton <740> hmwn <2257> ton <3588> epiousion <1967> dov <1325> (5628) hmin <2254> shmeron <4594>

6:12 kai <2532> afev <863> (5628) hmin <2254> ta <3588> ofeilhmata <3783> hmwn <2257> wv <5613> kai <2532> hmeiv <2249> afhkamen <863> (5656) toiv <3588> ofeiletaiv <3781> hmwn <2257>

6:13 kai <2532> mh <3361> eisenegkhv <1533> (5661) hmav <2248> eiv <1519> peirasmon <3986> alla <235> rusai <4506> (5663) hmav <2248> apo <575> tou <3588> ponhrou <4190>

6:14 ean <1437> gar <1063> afhte <863> (5632) toiv <3588> anyrwpoiv <444> ta <3588> paraptwmata <3900> autwn <846> afhsei <863> (5692) kai <2532> umin <5213> o <3588> pathr <3962> umwn <5216> o <3588> ouraniov <3770>

6:15 ean <1437> de <1161> mh <3361> afhte <863> (5632) toiv <3588> anyrwpoiv <444> [ta <3588> paraptwmata <3900> autwn] <846> oude <3761> o <3588> pathr <3962> umwn <5216> afhsei <863> (5692) ta <3588> paraptwmata <3900> umwn <5216>TIP #15: To dig deeper, please read related articles at bible.org (via Articles Tab). [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org