NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 6:16-18

6:16 otan <3752> de <1161> nhsteuhte <3522> (5725) mh <3361> ginesye <1096> (5737) wv <5613> oi <3588> upokritai <5273> skuyrwpoi <4659> afanizousin <853> (5719) gar <1063> ta <3588> proswpa <4383> autwn <846> opwv <3704> fanwsin <5316> (5652) toiv <3588> anyrwpoiv <444> nhsteuontev <3522> (5723) amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> apecousin <568> (5719) ton <3588> misyon <3408> autwn <846>

6:17 su <4771> de <1161> nhsteuwn <3522> (5723) aleiqai <218> (5669) sou <4675> thn <3588> kefalhn <2776> kai <2532> to <3588> proswpon <4383> sou <4675> niqai <3538> (5669)

6:18 opwv <3704> mh <3361> fanhv <5316> (5652) toiv <3588> anyrwpoiv <444> nhsteuwn <3522> (5723) alla <235> tw <3588> patri <3962> sou <4675> tw <3588> en <1722> tw <3588> krufaiw <2927> kai <2532> o <3588> pathr <3962> sou <4675> o <3588> blepwn <991> (5723) en <1722> tw <3588> krufaiw <2927> apodwsei <591> (5692) soi <4671>TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org