NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 2:14

2:14 o <3588> de <1161> egeryeiv <1453> (5685) parelaben <3880> (5627) to <3588> paidion <3813> kai <2532> thn <3588> mhtera <3384> autou <846> nuktov <3571> kai <2532> anecwrhsen <402> (5656) eiv <1519> aigupton <125>

Matthew 2:19-22

2:19 teleuthsantov <5053> (5660) de <1161> tou <3588> hrwdou <2264> idou <2400> (5628) aggelov <32> kuriou <2962> fainetai <5316> (5727) kat <2596> onar <3677> tw <3588> iwshf <2501> en <1722> aiguptw <125>

2:20 legwn <3004> (5723) egeryeiv <1453> (5685) paralabe <3880> (5628) to <3588> paidion <3813> kai <2532> thn <3588> mhtera <3384> autou <846> kai <2532> poreuou <4198> (5737) eiv <1519> ghn <1093> israhl <2474> teynhkasin <2348> (5758) gar <1063> oi <3588> zhtountev <2212> (5723) thn <3588> quchn <5590> tou <3588> paidiou <3813>

2:21 o <3588> de <1161> egeryeiv <1453> (5685) parelaben <3880> (5627) to <3588> paidion <3813> kai <2532> thn <3588> mhtera <3384> autou <846> kai <2532> eishlyen <1525> (5627) eiv <1519> ghn <1093> israhl <2474>

2:22 akousav <191> (5660) de <1161> oti <3754> arcelaov <745> basileuei <936> (5719) thv <3588> ioudaiav <2449> anti <473> tou <3588> patrov <3962> autou <846> hrwdou <2264> efobhyh <5399> (5675) ekei <1563> apelyein <565> (5629) crhmatisyeiv <5537> (5685) de <1161> kat <2596> onar <3677> anecwrhsen <402> (5656) eiv <1519> ta <3588> merh <3313> thv <3588> galilaiav <1056>TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org