NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 27:48

27:48 kai <2532> euyewv <2112> dramwn <5143> (5631) eiv <1520> ex <1537> autwn <846> kai <2532> labwn <2983> (5631) spoggon <4699> plhsav <4130> (5660) te <5037> oxouv <3690> kai <2532> periyeiv <4060> (5631) kalamw <2563> epotizen <4222> (5707) auton <846>

Mark 15:36

15:36 dramwn <5143> (5631) de <1161> tiv <5100> gemisav <1072> (5660) spoggon <4699> oxouv <3690> periyeiv <4060> (5631) kalamw <2563> epotizen <4222> (5707) auton <846> legwn <3004> (5723) afete <863> (5628) idwmen <1492> (5632) ei <1487> ercetai <2064> (5736) hliav <2243> kayelein <2507> (5629) auton <846>

Luke 23:36

23:36 enepaixan <1702> (5656) de <1161> autw <846> kai <2532> oi <3588> stratiwtai <4757> prosercomenoi <4334> (5740) oxov <3690> prosferontev <4374> (5723) autw <846>

John 19:28

19:28 meta <3326> touto <5124> eidwv <1492> (5761) o <3588> ihsouv <2424> oti <3754> hdh <2235> panta <3956> tetelestai <5055> (5769) ina <2443> teleiwyh <5048> (5686) h <3588> grafh <1124> legei <3004> (5719) diqw <1372> (5719)TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.05 seconds
powered by bible.org