NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 27:24

27:24 idwn <1492> (5631) de <1161> o <3588> pilatov <4091> oti <3754> ouden <3762> wfelei <5623> (5719) alla <235> mallon <3123> yorubov <2351> ginetai <1096> (5736) labwn <2983> (5631) udwr <5204> apeniqato <633> (5668) tav <3588> ceirav <5495> katenanti <2713> tou <3588> oclou <3793> legwn <3004> (5723) aywov <121> eimi <1510> (5748) apo <575> tou <3588> aimatov <129> toutou <5127> umeiv <5210> oqesye <3700> (5695)TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org