NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 26:64

26:64 legei <3004> (5719) autw <846> o <3588> ihsouv <2424> su <4771> eipav <2036> (5627) plhn <4133> legw <3004> (5719) umin <5213> ap <575> arti <737> oqesye <3700> (5695) ton <3588> uion <5207> tou <3588> anyrwpou <444> kayhmenon <2521> (5740) ek <1537> dexiwn <1188> thv <3588> dunamewv <1411> kai <2532> ercomenon <2064> (5740) epi <1909> twn <3588> nefelwn <3507> tou <3588> ouranou <3772>

Mark 14:62

14:62 o <3588> de <1161> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) egw <1473> eimi <1510> (5748) kai <2532> oqesye <3700> (5695) ton <3588> uion <5207> tou <3588> anyrwpou <444> ek <1537> dexiwn <1188> kayhmenon <2521> (5740) thv <3588> dunamewv <1411> kai <2532> ercomenon <2064> (5740) meta <3326> twn <3588> nefelwn <3507> tou <3588> ouranou <3772>

Luke 22:69

22:69 apo <575> tou <3588> nun <3568> de <1161> estai <1510> (5704) o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444> kayhmenov <2521> (5740) ek <1537> dexiwn <1188> thv <3588> dunamewv <1411> tou <3588> yeou <2316>

Acts 7:56

7:56 kai <2532> eipen <2036> (5627) idou <2400> (5628) yewrw <2334> (5719) touv <3588> ouranouv <3772> dihnoigmenouv <1272> (5772) kai <2532> ton <3588> uion <5207> tou <3588> anyrwpou <444> ek <1537> dexiwn <1188> estwta <2476> (5761) tou <3588> yeou <2316>TIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org