NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 24:3--25:46

24:3 kayhmenou <2521> (5740) de <1161> autou <846> epi <1909> tou <3588> orouv <3735> twn <3588> elaiwn <1636> proshlyon <4334> (5656) autw <846> oi <3588> mayhtai <3101> kat <2596> idian <2398> legontev <3004> (5723) eipon <3004> (5628) hmin <2254> pote <4219> tauta <5023> estai <1510> (5704) kai <2532> ti <5101> to <3588> shmeion <4592> thv <3588> shv <4674> parousiav <3952> kai <2532> sunteleiav <4930> tou <3588> aiwnov <165>

24:4 kai <2532> apokriyeiv <611> (5679) o <3588> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) autoiv <846> blepete <991> (5720) mh <3361> tiv <5100> umav <5209> planhsh <4105> (5661)

24:5 polloi <4183> gar <1063> eleusontai <2064> (5695) epi <1909> tw <3588> onomati <3686> mou <3450> legontev <3004> (5723) egw <1473> eimi <1510> (5748) o <3588> cristov <5547> kai <2532> pollouv <4183> planhsousin <4105> (5692)

24:6 mellhsete <3195> (5692) de <1161> akouein <191> (5721) polemouv <4171> kai <2532> akoav <189> polemwn <4171> orate <3708> (5720) mh <3361> yroeisye <2360> (5744) dei <1163> (5904) gar <1063> genesyai <1096> (5635) all <235> oupw <3768> estin <1510> (5748) to <3588> telov <5056>

24:7 egeryhsetai <1453> (5701) gar <1063> eynov <1484> epi <1909> eynov <1484> kai <2532> basileia <932> epi <1909> basileian <932> kai <2532> esontai <1510> (5704) limoi <3042> kai <2532> seismoi <4578> kata <2596> topouv <5117>

24:8 panta <3956> de <1161> tauta <5023> arch <746> wdinwn <5604>

24:9 tote <5119> paradwsousin <3860> (5692) umav <5209> eiv <1519> yliqin <2347> kai <2532> apoktenousin <615> (5692) umav <5209> kai <2532> esesye <1510> (5704) misoumenoi <3404> (5746) upo <5259> pantwn <3956> twn <3588> eynwn <1484> dia <1223> to <3588> onoma <3686> mou <3450>

24:10 kai <2532> tote <5119> skandalisyhsontai <4624> (5701) polloi <4183> kai <2532> allhlouv <240> paradwsousin <3860> (5692) kai <2532> mishsousin <3404> (5692) allhlouv <240>

24:11 kai <2532> polloi <4183> qeudoprofhtai <5578> egeryhsontai <1453> (5701) kai <2532> planhsousin <4105> (5692) pollouv <4183>

24:12 kai <2532> dia <1223> to <3588> plhyunyhnai <4129> (5683) thn <3588> anomian <458> qughsetai <5594> (5691) h <3588> agaph <26> twn <3588> pollwn <4183>

24:13 o <3588> de <1161> upomeinav <5278> (5660) eiv <1519> telov <5056> outov <3778> swyhsetai <4982> (5701)

24:14 kai <2532> khrucyhsetai <2784> (5701) touto <5124> to <3588> euaggelion <2098> thv <3588> basileiav <932> en <1722> olh <3650> th <3588> oikoumenh <3625> eiv <1519> marturion <3142> pasin <3956> toiv <3588> eynesin <1484> kai <2532> tote <5119> hxei <2240> (5692) to <3588> telov <5056>

24:15 otan <3752> oun <3767> idhte <1492> (5632) to <3588> bdelugma <946> thv <3588> erhmwsewv <2050> to <3588> rhyen <4483> (5685) dia <1223> danihl <1158> tou <3588> profhtou <4396> estov <2476> (5756) en <1722> topw <5117> agiw <40> o <3588> anaginwskwn <314> (5723) noeitw <3539> (5720)

24:16 tote <5119> oi <3588> en <1722> th <3588> ioudaia <2449> feugetwsan <5343> (5720) eiv <1519> ta <3588> orh <3735>

24:17 o <3588> epi <1909> tou <3588> dwmatov <1430> mh <3361> katabatw <2597> (5628) arai <142> (5658) ta <3588> ek <1537> thv <3588> oikiav <3614> autou <846>

24:18 kai <2532> o <3588> en <1722> tw <3588> agrw <68> mh <3361> epistreqatw <1994> (5657) opisw <3694> arai <142> (5658) to <3588> imation <2440> autou <846>

24:19 ouai <3759> de <1161> taiv <3588> en <1722> gastri <1064> ecousaiv <2192> (5723) kai <2532> taiv <3588> yhlazousaiv <2337> (5723) en <1722> ekeinaiv <1565> taiv <3588> hmeraiv <2250>

24:20 proseucesye <4336> (5737) de <1161> ina <2443> mh <3361> genhtai <1096> (5638) h <3588> fugh <5437> umwn <5216> ceimwnov <5494> mhde <3366> sabbatw <4521>

24:21 estai <1510> (5704) gar <1063> tote <5119> yliqiv <2347> megalh <3173> oia <3634> ou <3756> gegonen <1096> (5754) ap <575> archv <746> kosmou <2889> ewv <2193> tou <3588> nun <3568> oud <3761> ou <3756> mh <3361> genhtai <1096> (5638)

24:22 kai <2532> ei <1487> mh <3361> ekolobwyhsan <2856> (5681) ai <3588> hmerai <2250> ekeinai <1565> ouk <3756> an <302> eswyh <4982> (5681) pasa <3956> sarx <4561> dia <1223> de <1161> touv <3588> eklektouv <1588> kolobwyhsontai <2856> (5701) ai <3588> hmerai <2250> ekeinai <1565>

24:23 tote <5119> ean <1437> tiv <5100> umin <5213> eiph <2036> (5632) idou <2400> (5628) wde <5602> o <3588> cristov <5547> h <2228> wde <5602> mh <3361> pisteushte <4100> (5661)

24:24 egeryhsontai <1453> (5701) gar <1063> qeudocristoi <5580> kai <2532> qeudoprofhtai <5578> kai <2532> dwsousin <1325> (5692) shmeia <4592> megala <3173> kai <2532> terata <5059> wste <5620> planasyai <4105> (5745) ei <1487> dunaton <1415> kai <2532> touv <3588> eklektouv <1588>

24:25 idou <2400> (5628) proeirhka <4280> (5758) umin <5213>

24:26 ean <1437> oun <3767> eipwsin <2036> (5632) umin <5213> idou <2400> (5628) en <1722> th <3588> erhmw <2048> estin <1510> (5748) mh <3361> exelyhte <1831> (5632) idou <2400> (5628) en <1722> toiv <3588> tameioiv <5009> mh <3361> pisteushte <4100> (5661)

24:27 wsper <5618> gar <1063> h <3588> astraph <796> exercetai <1831> (5736) apo <575> anatolwn <395> kai <2532> fainetai <5316> (5727) ewv <2193> dusmwn <1424> outwv <3779> estai <1510> (5704) h <3588> parousia <3952> tou <3588> uiou <5207> tou <3588> anyrwpou <444>

24:28 opou <3699> ean <1437> h <1510> (5753) to <3588> ptwma <4430> ekei <1563> sunacyhsontai <4863> (5701) oi <3588> aetoi <105>

24:29 euyewv <2112> de <1161> meta <3326> thn <3588> yliqin <2347> twn <3588> hmerwn <2250> ekeinwn <1565> o <3588> hliov <2246> skotisyhsetai <4654> (5701) kai <2532> h <3588> selhnh <4582> ou <3756> dwsei <1325> (5692) to <3588> feggov <5338> authv <846> kai <2532> oi <3588> asterev <792> pesountai <4098> (5699) apo <575> tou <3588> ouranou <3772> kai <2532> ai <3588> dunameiv <1411> twn <3588> ouranwn <3772> saleuyhsontai <4531> (5701)

24:30 kai <2532> tote <5119> fanhsetai <5316> (5691) to <3588> shmeion <4592> tou <3588> uiou <5207> tou <3588> anyrwpou <444> en <1722> ouranw <3772> kai <2532> tote <5119> koqontai <2875> (5695) pasai <3956> ai <3588> fulai <5443> thv <3588> ghv <1093> kai <2532> oqontai <3700> (5695) ton <3588> uion <5207> tou <3588> anyrwpou <444> ercomenon <2064> (5740) epi <1909> twn <3588> nefelwn <3507> tou <3588> ouranou <3772> meta <3326> dunamewv <1411> kai <2532> doxhv <1391> pollhv <4183>

24:31 kai <2532> apostelei <649> (5692) touv <3588> aggelouv <32> autou <846> meta <3326> salpiggov <4536> megalhv <3173> kai <2532> episunaxousin <1996> (5692) touv <3588> eklektouv <1588> autou <846> ek <1537> twn <3588> tessarwn <5064> anemwn <417> ap <575> akrwn <206> ouranwn <3772> ewv <2193> [twn] <3588> akrwn <206> autwn <846>

24:32 apo <575> de <1161> thv <3588> sukhv <4808> mayete <3129> (5628) thn <3588> parabolhn <3850> otan <3752> hdh <2235> o <3588> kladov <2798> authv <846> genhtai <1096> (5638) apalov <527> kai <2532> ta <3588> fulla <5444> ekfuh <1631> (5725) ginwskete <1097> (5719) oti <3754> egguv <1451> to <3588> yerov <2330>

24:33 outwv <3779> kai <2532> umeiv <5210> otan <3752> idhte <1492> (5632) panta <3956> tauta <3778> ginwskete <1097> (5719) <1097> (5720) oti <3754> egguv <1451> estin <1510> (5748) epi <1909> yuraiv <2374>

24:34 amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> oti <3754> ou <3756> mh <3361> parelyh <3928> (5632) h <3588> genea <1074> auth <3778> ewv <2193> [an] <302> panta <3956> tauta <5023> genhtai <1096> (5638)

24:35 o <3588> ouranov <3772> kai <2532> h <3588> gh <1093> pareleusetai <3928> (5695) oi <3588> de <1161> logoi <3056> mou <3450> ou <3756> mh <3361> parelywsin <3928> (5632)

24:36 peri <4012> de <1161> thv <3588> hmerav <2250> ekeinhv <1565> kai <2532> wrav <5610> oudeiv <3762> oiden <1492> (5758) oude <3761> oi <3588> aggeloi <32> twn <3588> ouranwn <3772> oude <3761> o <3588> uiov <5207> ei <1487> mh <3361> o <3588> pathr <3962> monov <3441>

24:37 wsper <5618> gar <1063> ai <3588> hmerai <2250> tou <3588> nwe <3575> outwv <3779> estai <1510> (5704) h <3588> parousia <3952> tou <3588> uiou <5207> tou <3588> anyrwpou <444>

24:38 wv <5613> gar <1063> hsan <1510> (5713) en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> [ekeinaiv] <1565> taiv <3588> pro <4253> tou <3588> kataklusmou <2627> trwgontev <5176> (5723) kai <2532> pinontev <4095> (5723) gamountev <1060> (5723) kai <2532> gamizontev <1061> (5723) acri <891> hv <3739> hmerav <2250> eishlyen <1525> (5627) nwe <3575> eiv <1519> thn <3588> kibwton <2787>

24:39 kai <2532> ouk <3756> egnwsan <1097> (5627) ewv <2193> hlyen <2064> (5627) o <3588> kataklusmov <2627> kai <2532> hren <142> (5656) apantav <537> outwv <3779> estai <1510> (5704) h <3588> parousia <3952> tou <3588> uiou <5207> tou <3588> anyrwpou <444>

24:40 tote <5119> esontai <1510> (5704) duo <1417> en <1722> tw <3588> agrw <68> eiv <1520> paralambanetai <3880> (5743) kai <2532> eiv <1520> afietai <863> (5743)

24:41 duo <1417> alhyousai <229> (5723) en <1722> tw <3588> mulw <3458> mia <1520> paralambanetai <3880> (5743) kai <2532> mia <1520> afietai <863> (5743)

24:42 grhgoreite <1127> (5720) oun <3767> oti <3754> ouk <3756> oidate <1492> (5758) poia <4169> hmera <2250> o <3588> kuriov <2962> umwn <5216> ercetai <2064> (5736)

24:43 ekeino <1565> de <1161> ginwskete <1097> (5719) <1097> (5720) oti <3754> ei <1487> hdei <1492> (5715) o <3588> oikodespothv <3617> poia <4169> fulakh <5438> o <3588> klepthv <2812> ercetai <2064> (5736) egrhgorhsen <1127> (5656) an <302> kai <2532> ouk <3756> an <302> eiasen <1439> (5656) diorucyhnai <1358> (5683) thn <3588> oikian <3614> autou <846>

24:44 dia <1223> touto <5124> kai <2532> umeiv <5210> ginesye <1096> (5737) etoimoi <2092> oti <3754> h <3739> ou <3756> dokeite <1380> (5719) wra <5610> o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444> ercetai <2064> (5736)

24:45 tiv <5101> ara <687> estin <1510> (5748) o <3588> pistov <4103> doulov <1401> kai <2532> fronimov <5429> on <3739> katesthsen <2525> (5656) o <3588> kuriov <2962> epi <1909> thv <3588> oiketeiav <3610> autou <846> tou <3588> dounai <1325> (5629) autoiv <846> thn <3588> trofhn <5160> en <1722> kairw <2540>

24:46 makariov <3107> o <3588> doulov <1401> ekeinov <1565> on <3739> elywn <2064> (5631) o <3588> kuriov <2962> autou <846> eurhsei <2147> (5692) outwv <3779> poiounta <4160> (5723)

24:47 amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> oti <3754> epi <1909> pasin <3956> toiv <3588> uparcousin <5224> (5723) autou <846> katasthsei <2525> (5692) auton <846>

24:48 ean <1437> de <1161> eiph <2036> (5632) o <3588> kakov <2556> doulov <1401> ekeinov <1565> en <1722> th <3588> kardia <2588> autou <846> cronizei <5549> (5719) mou <3450> o <3588> kuriov <2962>

24:49 kai <2532> arxhtai <756> (5672) tuptein <5180> (5721) touv <3588> sundoulouv <4889> autou <846> esyih <2068> (5725) de <1161> kai <2532> pinh <4095> (5725) meta <3326> twn <3588> meyuontwn <3184> (5723)

24:50 hxei <2240> (5692) o <3588> kuriov <2962> tou <3588> doulou <1401> ekeinou <1565> en <1722> hmera <2250> h <3739> ou <3756> prosdoka <4328> (5719) kai <2532> en <1722> wra <5610> h <3739> ou <3756> ginwskei <1097> (5719)

24:51 kai <2532> dicotomhsei <1371> (5692) auton <846> kai <2532> to <3588> merov <3313> autou <846> meta <3326> twn <3588> upokritwn <5273> yhsei <5087> (5692) ekei <1563> estai <1510> (5704) o <3588> klauymov <2805> kai <2532> o <3588> brugmov <1030> twn <3588> odontwn <3599>

25:1 tote <5119> omoiwyhsetai <3666> (5701) h <3588> basileia <932> twn <3588> ouranwn <3772> deka <1176> paryenoiv <3933> aitinev <3748> labousai <2983> (5631) tav <3588> lampadav <2985> eautwn <1438> exhlyon <1831> (5627) eiv <1519> upanthsin <5222> tou <3588> numfiou <3566>

25:2 pente <4002> de <1161> ex <1537> autwn <846> hsan <1510> (5713) mwrai <3474> kai <2532> pente <4002> fronimoi <5429>

25:3 ai <3588> gar <1063> mwrai <3474> labousai <2983> (5631) tav <3588> lampadav <2985> [autwn] <846> ouk <3756> elabon <2983> (5627) mey <3326> eautwn <1438> elaion <1637>

25:4 ai <3588> de <1161> fronimoi <5429> elabon <2983> (5627) elaion <1637> en <1722> toiv <3588> aggeioiv <30> meta <3326> twn <3588> lampadwn <2985> eautwn <1438>

25:5 cronizontov <5549> (5723) de <1161> tou <3588> numfiou <3566> enustaxan <3573> (5656) pasai <3956> kai <2532> ekayeudon <2518> (5707)

25:6 meshv <3319> de <1161> nuktov <3571> kraugh <2906> gegonen <1096> (5754) idou <2400> (5628) o <3588> numfiov <3566> exercesye <1831> (5737) eiv <1519> apanthsin <529>

25:7 tote <5119> hgeryhsan <1453> (5681) pasai <3956> ai <3588> paryenoi <3933> ekeinai <1565> kai <2532> ekosmhsan <2885> (5656) tav <3588> lampadav <2985> eautwn <1438>

25:8 ai <3588> de <1161> mwrai <3474> taiv <3588> fronimoiv <5429> eipan <3004> (5627) dote <1325> (5628) hmin <2254> ek <1537> tou <3588> elaiou <1637> umwn <5216> oti <3754> ai <3588> lampadev <2985> hmwn <2257> sbennuntai <4570> (5743)

25:9 apekriyhsan <611> (5662) de <1161> ai <3588> fronimoi <5429> legousai <3004> (5723) mhpote <3379> ou <3756> mh <3361> arkesh <714> (5661) hmin <2254> kai <2532> umin <5213> poreuesye <4198> (5737) mallon <3123> prov <4314> touv <3588> pwlountav <4453> (5723) kai <2532> agorasate <59> (5657) eautaiv <1438>

25:10 apercomenwn <565> (5740) de <1161> autwn <846> agorasai <59> (5658) hlyen <2064> (5627) o <3588> numfiov <3566> kai <2532> ai <3588> etoimoi <2092> eishlyon <1525> (5627) met <3326> autou <846> eiv <1519> touv <3588> gamouv <1062> kai <2532> ekleisyh <2808> (5681) h <3588> yura <2374>

25:11 usteron <5305> de <1161> ercontai <2064> (5736) kai <2532> ai <3588> loipai <3062> paryenoi <3933> legousai <3004> (5723) kurie <2962> kurie <2962> anoixon <455> (5657) hmin <2254>

25:12 o <3588> de <1161> apokriyeiv <611> (5679) eipen <2036> (5627) amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> ouk <3756> oida <1492> (5758) umav <5209>

25:13 grhgoreite <1127> (5720) oun <3767> oti <3754> ouk <3756> oidate <1492> (5758) thn <3588> hmeran <2250> oude <3761> thn <3588> wran <5610>

25:14 wsper <5618> gar <1063> anyrwpov <444> apodhmwn <589> (5723) ekalesen <2564> (5656) touv <3588> idiouv <2398> doulouv <1401> kai <2532> paredwken <3860> (5656) autoiv <846> ta <3588> uparconta <5224> (5723) autou <846>

25:15 kai <2532> w <3739> men <3303> edwken <1325> (5656) pente <4002> talanta <5007> w <3739> de <1161> duo <1417> w <3739> de <1161> en <1520> ekastw <1538> kata <2596> thn <3588> idian <2398> dunamin <1411> kai <2532> apedhmhsen <589> (5656) euyewv <2112>

25:16 poreuyeiv <4198> (5679) o <3588> ta <3588> pente <4002> talanta <5007> labwn <2983> (5631) hrgasato <2038> (5662) en <1722> autoiv <846> kai <2532> ekerdhsen <2770> (5656) alla <243> pente <4002>

25:17 wsautwv <5615> o <3588> ta <3588> duo <1417> ekerdhsen <2770> (5656) alla <243> duo <1417>

25:18 o <3588> de <1161> to <3588> en <1520> labwn <2983> (5631) apelywn <565> (5631) wruxen <3736> (5656) ghn <1093> kai <2532> ekruqen <2928> (5656) to <3588> argurion <694> tou <3588> kuriou <2962> autou <846>

25:19 meta <3326> de <1161> polun <4183> cronon <5550> ercetai <2064> (5736) o <3588> kuriov <2962> twn <3588> doulwn <1401> ekeinwn <1565> kai <2532> sunairei <4868> (5719) logon <3056> met <3326> autwn <846>

25:20 kai <2532> proselywn <4334> (5631) o <3588> ta <3588> pente <4002> talanta <5007> labwn <2983> (5631) proshnegken <4374> (5656) alla <243> pente <4002> talanta <5007> legwn <3004> (5723) kurie <2962> pente <4002> talanta <5007> moi <3427> paredwkav <3860> (5656) ide <1492> (5657) alla <243> pente <4002> talanta <5007> ekerdhsa <2770> (5656)

25:21 efh <5346> (5713) autw <846> o <3588> kuriov <2962> autou <846> eu <2095> doule <1401> agaye <18> kai <2532> piste <4103> epi <1909> oliga <3641> hv <1510> (5713) pistov <4103> epi <1909> pollwn <4183> se <4571> katasthsw <2525> (5692) eiselye <1525> (5628) eiv <1519> thn <3588> caran <5479> tou <3588> kuriou <2962> sou <4675>

25:22 proselywn <4334> (5631) kai <2532> o <3588> ta <3588> duo <1417> talanta <5007> eipen <2036> (5627) kurie <2962> duo <1417> talanta <5007> moi <3427> paredwkav <3860> (5656) ide <1492> (5657) alla <243> duo <1417> talanta <5007> ekerdhsa <2770> (5656)

25:23 efh <5346> (5713) autw <846> o <3588> kuriov <2962> autou <846> eu <2095> doule <1401> agaye <18> kai <2532> piste <4103> epi <1909> oliga <3641> hv <1510> (5713) pistov <4103> epi <1909> pollwn <4183> se <4571> katasthsw <2525> (5692) eiselye <1525> (5628) eiv <1519> thn <3588> caran <5479> tou <3588> kuriou <2962> sou <4675>

25:24 proselywn <4334> (5631) de <1161> kai <2532> o <3588> to <3588> en <1520> talanton <5007> eilhfwv <2983> (5761) eipen <2036> (5627) kurie <2962> egnwn <1097> (5627) se <4571> oti <3754> sklhrov <4642> ei <1510> (5748) anyrwpov <444> yerizwn <2325> (5723) opou <3699> ouk <3756> espeirav <4687> (5656) kai <2532> sunagwn <4863> (5723) oyen <3606> ou <3756> dieskorpisav <1287> (5656)

25:25 kai <2532> fobhyeiv <5399> (5679) apelywn <565> (5631) ekruqa <2928> (5656) to <3588> talanton <5007> sou <4675> en <1722> th <3588> gh <1093> ide <1492> (5657) eceiv <2192> (5719) to <3588> son <4674>

25:26 apokriyeiv <611> (5679) de <1161> o <3588> kuriov <2962> autou <846> eipen <2036> (5627) autw <846> ponhre <4190> doule <1401> kai <2532> oknhre <3636> hdeiv <1492> (5715) oti <3754> yerizw <2325> (5719) opou <3699> ouk <3756> espeira <4687> (5656) kai <2532> sunagw <4863> (5719) oyen <3606> ou <3756> dieskorpisa <1287> (5656)

25:27 edei <1163> (5900) se <4571> oun <3767> balein <906> (5629) ta <3588> arguria <694> mou <3450> toiv <3588> trapezitaiv <5133> kai <2532> elywn <2064> (5631) egw <1473> ekomisamhn <2865> (5668) an <302> to <3588> emon <1699> sun <4862> tokw <5110>

25:28 arate <142> (5657) oun <3767> ap <575> autou <846> to <3588> talanton <5007> kai <2532> dote <1325> (5628) tw <3588> econti <2192> (5723) ta <3588> deka <1176> talanta <5007>

25:29 tw <3588> gar <1063> econti <2192> (5723) panti <3956> doyhsetai <1325> (5701) kai <2532> perisseuyhsetai <4052> (5701) tou <3588> de <1161> mh <3361> econtov <2192> (5723) kai <2532> o <3739> ecei <2192> (5719) aryhsetai <142> (5701) ap <575> autou <846>

25:30 kai <2532> ton <3588> acreion <888> doulon <1401> ekbalete <1544> (5628) eiv <1519> to <3588> skotov <4655> to <3588> exwteron <1857> ekei <1563> estai <1510> (5704) o <3588> klauymov <2805> kai <2532> o <3588> brugmov <1030> twn <3588> odontwn <3599>

25:31 otan <3752> de <1161> elyh <2064> (5632) o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444> en <1722> th <3588> doxh <1391> autou <846> kai <2532> pantev <3956> oi <3588> aggeloi <32> met <3326> autou <846> tote <5119> kayisei <2523> (5692) epi <1909> yronou <2362> doxhv <1391> autou <846>

25:32 kai <2532> sunacyhsontai <4863> (5701) emprosyen <1715> autou <846> panta <3956> ta <3588> eynh <1484> kai <2532> aforisei <873> (5692) autouv <846> ap <575> allhlwn <240> wsper <5618> o <3588> poimhn <4166> aforizei <873> (5719) ta <3588> probata <4263> apo <575> twn <3588> erifwn <2056>

25:33 kai <2532> sthsei <2476> (5692) ta <3588> men <3303> probata <4263> ek <1537> dexiwn <1188> autou <846> ta <3588> de <1161> erifia <2055> ex <1537> euwnumwn <2176>

25:34 tote <5119> erei <2046> (5692) o <3588> basileuv <935> toiv <3588> ek <1537> dexiwn <1188> autou <846> deute <1205> (5773) oi <3588> euloghmenoi <2127> (5772) tou <3588> patrov <3962> mou <3450> klhronomhsate <2816> (5657) thn <3588> htoimasmenhn <2090> (5772) umin <5213> basileian <932> apo <575> katabolhv <2602> kosmou <2889>

25:35 epeinasa <3983> (5656) gar <1063> kai <2532> edwkate <1325> (5656) moi <3427> fagein <5315> (5629) ediqhsa <1372> (5656) kai <2532> epotisate <4222> (5656) me <3165> xenov <3581> hmhn <1510> (5713) kai <2532> sunhgagete <4863> (5627) me <3165>

25:36 gumnov <1131> kai <2532> periebalete <4016> (5627) me <3165> hsyenhsa <770> (5656) kai <2532> epeskeqasye <1980> (5662) me <3165> en <1722> fulakh <5438> hmhn <1510> (5713) kai <2532> hlyate <2064> (5627) prov <4314> me <3165>

25:37 tote <5119> apokriyhsontai <611> (5700) autw <846> oi <3588> dikaioi <1342> legontev <3004> (5723) kurie <2962> pote <4219> se <4571> eidomen <1492> (5627) peinwnta <3983> (5723) kai <2532> eyreqamen <5142> (5656) h <2228> diqwnta <1372> (5723) kai <2532> epotisamen <4222> (5656)

25:38 pote <4219> de <1161> se <4571> eidomen <1492> (5627) xenon <3581> kai <2532> sunhgagomen <4863> (5627) h <2228> gumnon <1131> kai <2532> periebalomen <4016> (5627)

25:39 pote <4219> de <1161> se <4571> eidomen <1492> (5627) asyenounta <770> (5723) h <2228> en <1722> fulakh <5438> kai <2532> hlyomen <2064> (5627) prov <4314> se <4571>

25:40 kai <2532> apokriyeiv <611> (5679) o <3588> basileuv <935> erei <2046> (5692) autoiv <846> amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> ef <1909> oson <3745> epoihsate <4160> (5656) eni <1520> toutwn <5130> twn <3588> adelfwn <80> mou <3450> twn <3588> elacistwn <1646> emoi <1698> epoihsate <4160> (5656)

25:41 tote <5119> erei <2046> (5692) kai <2532> toiv <3588> ex <1537> euwnumwn <2176> poreuesye <4198> (5737) ap <575> emou <1700> kathramenoi <2672> (5772) eiv <1519> to <3588> pur <4442> to <3588> aiwnion <166> to <3588> htoimasmenon <2090> (5772) tw <3588> diabolw <1228> kai <2532> toiv <3588> aggeloiv <32> autou <846>

25:42 epeinasa <3983> (5656) gar <1063> kai <2532> ouk <3756> edwkate <1325> (5656) moi <3427> fagein <5315> (5629) [kai] <2532> ediqhsa <1372> (5656) kai <2532> ouk <3756> epotisate <4222> (5656) me <3165>

25:43 xenov <3581> hmhn <1510> (5713) kai <2532> ou <3756> sunhgagete <4863> (5627) me <3165> gumnov <1131> kai <2532> ou <3756> periebalete <4016> (5627) me <3165> asyenhv <772> kai <2532> en <1722> fulakh <5438> kai <2532> ouk <3756> epeskeqasye <1980> (5662) me <3165>

25:44 tote <5119> apokriyhsontai <611> (5700) kai <2532> autoi <846> legontev <3004> (5723) kurie <2962> pote <4219> se <4571> eidomen <1492> (5627) peinwnta <3983> (5723) h <2228> diqwnta <1372> (5723) h <2228> xenon <3581> h <2228> gumnon <1131> h <2228> asyenh <772> h <2228> en <1722> fulakh <5438> kai <2532> ou <3756> dihkonhsamen <1247> (5656) soi <4671>

25:45 tote <5119> apokriyhsetai <611> (5700) autoiv <846> legwn <3004> (5723) amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> ef <1909> oson <3745> ouk <3756> epoihsate <4160> (5656) eni <1520> toutwn <5130> twn <3588> elacistwn <1646> oude <3761> emoi <1698> epoihsate <4160> (5656)

25:46 kai <2532> apeleusontai <565> (5695) outoi <3778> eiv <1519> kolasin <2851> aiwnion <166> oi <3588> de <1161> dikaioi <1342> eiv <1519> zwhn <2222> aiwnion <166>

Mark 13:3-37

13:3 kai <2532> kayhmenou <2521> (5740) autou <846> eiv <1519> to <3588> orov <3735> twn <3588> elaiwn <1636> katenanti <2713> tou <3588> ierou <2411> ephrwta <1905> (5707) auton <846> kat <2596> idian <2398> petrov <4074> kai <2532> iakwbov <2385> kai <2532> iwannhv <2491> kai <2532> andreav <406>

13:4 eipon <3004> (5628) hmin <2254> pote <4219> tauta <5023> estai <1510> (5704) kai <2532> ti <5101> to <3588> shmeion <4592> otan <3752> mellh <3195> (5725) tauta <5023> sunteleisyai <4931> (5745) panta <3956>

13:5 o <3588> de <1161> ihsouv <2424> hrxato <756> (5662) legein <3004> (5721) autoiv <846> blepete <991> (5720) mh <3361> tiv <5100> umav <5209> planhsh <4105> (5661)

13:6 polloi <4183> eleusontai <2064> (5695) epi <1909> tw <3588> onomati <3686> mou <3450> legontev <3004> (5723) oti <3754> egw <1473> eimi <1510> (5748) kai <2532> pollouv <4183> planhsousin <4105> (5692)

13:7 otan <3752> de <1161> akoushte <191> (5661) polemouv <4171> kai <2532> akoav <189> polemwn <4171> mh <3361> yroeisye <2360> (5744) dei <1163> (5904) genesyai <1096> (5635) all <235> oupw <3768> to <3588> telov <5056>

13:8 egeryhsetai <1453> (5701) gar <1063> eynov <1484> ep <1909> eynov <1484> kai <2532> basileia <932> epi <1909> basileian <932> esontai <1510> (5704) seismoi <4578> kata <2596> topouv <5117> esontai <1510> (5704) limoi <3042> arch <746> wdinwn <5604> tauta <5023>

13:9 blepete <991> (5720) de <1161> umeiv <5210> eautouv <1438> paradwsousin <3860> (5692) umav <5209> eiv <1519> sunedria <4892> kai <2532> eiv <1519> sunagwgav <4864> darhsesye <1194> (5691) kai <2532> epi <1909> hgemonwn <2232> kai <2532> basilewn <935> stayhsesye <2476> (5701) eneken <1752> emou <1700> eiv <1519> marturion <3142> autoiv <846>

13:10 kai <2532> eiv <1519> panta <3956> ta <3588> eynh <1484> prwton <4412> dei <1163> (5904) khrucyhnai <2784> (5683) to <3588> euaggelion <2098>

13:11 kai <2532> otan <3752> agwsin <71> (5725) umav <5209> paradidontev <3860> (5723) mh <3361> promerimnate <4305> (5720) ti <5101> lalhshte <2980> (5661) all <235> o <3739> ean <1437> doyh <1325> (5686) umin <5213> en <1722> ekeinh <1565> th <3588> wra <5610> touto <5124> laleite <2980> (5720) ou <3756> gar <1063> este <1510> (5748) umeiv <5210> oi <3588> lalountev <2980> (5723) alla <235> to <3588> pneuma <4151> to <3588> agion <40>

13:12 kai <2532> paradwsei <3860> (5692) adelfov <80> adelfon <80> eiv <1519> yanaton <2288> kai <2532> pathr <3962> teknon <5043> kai <2532> epanasthsontai <1881> (5695) tekna <5043> epi <1909> goneiv <1118> kai <2532> yanatwsousin <2289> (5692) autouv <846>

13:13 kai <2532> esesye <1510> (5704) misoumenoi <3404> (5746) upo <5259> pantwn <3956> dia <1223> to <3588> onoma <3686> mou <3450> o <3588> de <1161> upomeinav <5278> (5660) eiv <1519> telov <5056> outov <3778> swyhsetai <4982> (5701)

13:14 otan <3752> de <1161> idhte <1492> (5632) to <3588> bdelugma <946> thv <3588> erhmwsewv <2050> esthkota <2476> (5761) opou <3699> ou <3756> dei <1163> (5904) o <3588> anaginwskwn <314> (5723) noeitw <3539> (5720) tote <5119> oi <3588> en <1722> th <3588> ioudaia <2449> feugetwsan <5343> (5720) eiv <1519> ta <3588> orh <3735>

13:15 o <3588> epi <1909> tou <3588> dwmatov <1430> mh <3361> katabatw <2597> (5628) mhde <3366> eiselyatw <1525> (5657) ti <5100> arai <142> (5658) ek <1537> thv <3588> oikiav <3614> autou <846>

13:16 kai <2532> o <3588> eiv <1519> ton <3588> agron <68> mh <3361> epistreqatw <1994> (5657) eiv <1519> ta <3588> opisw <3694> arai <142> (5658) to <3588> imation <2440> autou <846>

13:17 ouai <3759> de <1161> taiv <3588> en <1722> gastri <1064> ecousaiv <2192> (5723) kai <2532> taiv <3588> yhlazousaiv <2337> (5723) en <1722> ekeinaiv <1565> taiv <3588> hmeraiv <2250>

13:18 proseucesye <4336> (5737) de <1161> ina <2443> mh <3361> genhtai <1096> (5638) ceimwnov <5494>

13:19 esontai <1510> (5704) gar <1063> ai <3588> hmerai <2250> ekeinai <1565> yliqiv <2347> oia <3634> ou <3756> gegonen <1096> (5754) toiauth <5108> ap <575> archv <746> ktisewv <2937> hn <3739> ektisen <2936> (5656) o <3588> yeov <2316> ewv <2193> tou <3588> nun <3568> kai <2532> ou <3756> mh <3361> genhtai <1096> (5638)

13:20 kai <2532> ei <1487> mh <3361> ekolobwsen <2856> (5656) kuriov <2962> tav <3588> hmerav <2250> ouk <3756> an <302> eswyh <4982> (5681) pasa <3956> sarx <4561> alla <235> dia <1223> touv <3588> eklektouv <1588> ouv <3739> exelexato <1586> (5668) ekolobwsen <2856> (5656) tav <3588> hmerav <2250>

13:21 kai <2532> tote <5119> ean <1437> tiv <5100> umin <5213> eiph <3004> (5632) ide <1492> (5657) wde <5602> o <3588> cristov <5547> ide <1492> (5657) ekei <1563> mh <3361> pisteuete <4100> (5720)

13:22 egeryhsontai <1453> (5701) gar <1063> qeudocristoi <5580> kai <2532> qeudoprofhtai <5578> kai <2532> dwsousin <1325> (5692) shmeia <4592> kai <2532> terata <5059> prov <4314> to <3588> apoplanan <635> (5721) ei <1487> dunaton <1415> touv <3588> eklektouv <1588>

13:23 umeiv <5210> de <1161> blepete <991> (5720) proeirhka <4280> (5758) umin <5213> panta <3956>

13:24 alla <235> en <1722> ekeinaiv <1565> taiv <3588> hmeraiv <2250> meta <3326> thn <3588> yliqin <2347> ekeinhn <1565> o <3588> hliov <2246> skotisyhsetai <4654> (5701) kai <2532> h <3588> selhnh <4582> ou <3756> dwsei <1325> (5692) to <3588> feggov <5338> authv <846>

13:25 kai <2532> oi <3588> asterev <792> esontai <1510> (5704) ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> piptontev <4098> (5723) kai <2532> ai <3588> dunameiv <1411> ai <3588> en <1722> toiv <3588> ouranoiv <3772> saleuyhsontai <4531> (5701)

13:26 kai <2532> tote <5119> oqontai <3700> (5695) ton <3588> uion <5207> tou <3588> anyrwpou <444> ercomenon <2064> (5740) en <1722> nefelaiv <3507> meta <3326> dunamewv <1411> pollhv <4183> kai <2532> doxhv <1391>

13:27 kai <2532> tote <5119> apostelei <649> (5692) touv <3588> aggelouv <32> kai <2532> episunaxei <1996> (5692) touv <3588> eklektouv <1588> [autou] <846> ek <1537> twn <3588> tessarwn <5064> anemwn <417> ap <575> akrou <206> ghv <1093> ewv <2193> akrou <206> ouranou <3772>

13:28 apo <575> de <1161> thv <3588> sukhv <4808> mayete <3129> (5628) thn <3588> parabolhn <3850> otan <3752> hdh <2235> o <3588> kladov <2798> authv <846> apalov <527> genhtai <1096> (5638) kai <2532> ekfuh <1631> (5725) ta <3588> fulla <5444> ginwskete <1097> (5719) oti <3754> egguv <1451> to <3588> yerov <2330> estin <1510> (5748)

13:29 outwv <3779> kai <2532> umeiv <5210> otan <3752> idhte <1492> (5632) tauta <5023> ginomena <1096> (5740) ginwskete <1097> (5720) oti <3754> egguv <1451> estin <1510> (5748) epi <1909> yuraiv <2374>

13:30 amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> oti <3754> ou <3756> mh <3361> parelyh <3928> (5632) h <3588> genea <1074> auth <3778> mecriv <3360> ou <3739> tauta <5023> panta <3956> genhtai <1096> (5638)

13:31 o <3588> ouranov <3772> kai <2532> h <3588> gh <1093> pareleusontai <3928> (5695) oi <3588> de <1161> logoi <3056> mou <3450> ou <3756> pareleusontai <3928> (5695)

13:32 peri <4012> de <1161> thv <3588> hmerav <2250> ekeinhv <1565> h <2228> thv <3588> wrav <5610> oudeiv <3762> oiden <1492> (5758) oude <3761> oi <3588> aggeloi <32> en <1722> ouranw <3772> oude <3761> o <3588> uiov <5207> ei <1487> mh <3361> o <3588> pathr <3962>

13:33 blepete <991> (5720) agrupneite <69> (5720) ouk <3756> oidate <1492> (5758) gar <1063> pote <4219> o <3588> kairov <2540> [estin] <1510> (5748)

13:34 wv <5613> anyrwpov <444> apodhmov <590> afeiv <863> (5631) thn <3588> oikian <3614> autou <846> kai <2532> douv <1325> (5631) toiv <3588> douloiv <1401> autou <846> thn <3588> exousian <1849> ekastw <1538> to <3588> ergon <2041> autou <846> kai <2532> tw <3588> yurwrw <2377> eneteilato <1781> (5662) ina <2443> grhgorh <1127> (5725)

13:35 grhgoreite <1127> (5720) oun <3767> ouk <3756> oidate <1492> (5758) gar <1063> pote <4219> o <3588> kuriov <2962> thv <3588> oikiav <3614> ercetai <2064> (5736) h <2228> oqe <3796> h <2228> mesonuktion <3317> h <2228> alektorofwniav <219> h <2228> prwi <4404>

13:36 mh <3361> elywn <2064> (5631) exaifnhv <1810> eurh <2147> (5632) umav <5209> kayeudontav <2518> (5723)

13:37 o <3739> de <1161> umin <5213> legw <3004> (5719) pasin <3956> legw <3004> (5719) grhgoreite <1127> (5720)

Luke 21:7-37

21:7 ephrwthsan <1905> (5656) de <1161> auton <846> legontev <3004> (5723) didaskale <1320> pote <4219> oun <3767> tauta <5023> estai <1510> (5704) kai <2532> ti <5101> to <3588> shmeion <4592> otan <3752> mellh <3195> (5725) tauta <5023> ginesyai <1096> (5738)

21:8 o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) blepete <991> (5720) mh <3361> planhyhte <4105> (5686) polloi <4183> gar <1063> eleusontai <2064> (5695) epi <1909> tw <3588> onomati <3686> mou <3450> legontev <3004> (5723) egw <1473> eimi <1510> (5748) kai <2532> o <3588> kairov <2540> hggiken <1448> (5758) mh <3361> poreuyhte <4198> (5680) opisw <3694> autwn <846>

21:9 otan <3752> de <1161> akoushte <191> (5661) polemouv <4171> kai <2532> akatastasiav <181> mh <3361> ptohyhte <4422> (5686) dei <1163> (5904) gar <1063> tauta <5023> genesyai <1096> (5635) prwton <4412> all <235> ouk <3756> euyewv <2112> to <3588> telov <5056>

21:10 tote <5119> elegen <3004> (5707) autoiv <846> egeryhsetai <1453> (5701) eynov <1484> ep <1909> eynov <1484> kai <2532> basileia <932> epi <1909> basileian <932>

21:11 seismoi <4578> te <5037> megaloi <3173> kai <2532> kata <2596> topouv <5117> loimoi <3061> kai <2532> limoi <3042> esontai <1510> (5704) fobhtra <5400> te <5037> kai <2532> ap <575> ouranou <3772> shmeia <4592> megala <3173> estai <1510> (5704)

21:12 pro <4253> de <1161> toutwn <5130> pantwn <3956> epibalousin <1911> (5692) ef <1909> umav <5209> tav <3588> ceirav <5495> autwn <846> kai <2532> diwxousin <1377> (5692) paradidontev <3860> (5723) eiv <1519> tav <3588> sunagwgav <4864> kai <2532> fulakav <5438> apagomenouv <520> (5746) epi <1909> basileiv <935> kai <2532> hgemonav <2232> eneken <1752> tou <3588> onomatov <3686> mou <3450>

21:13 apobhsetai <576> (5695) umin <5213> eiv <1519> marturion <3142>

21:14 yete <5087> (5628) oun <3767> en <1722> taiv <3588> kardiaiv <2588> umwn <5216> mh <3361> promeletan <4304> (5721) apologhyhnai <626> (5677)

21:15 egw <1473> gar <1063> dwsw <1325> (5692) umin <5213> stoma <4750> kai <2532> sofian <4678> h <3739> ou <3756> dunhsontai <1410> (5695) antisthnai <436> (5629) h <3739> anteipein <471> (5629) apantev <537> oi <3588> antikeimenoi <480> (5740) umin <5213>

21:16 paradoyhsesye <3860> (5701) de <1161> kai <2532> upo <5259> gonewn <1118> kai <2532> adelfwn <80> kai <2532> suggenwn <4773> kai <2532> filwn <5384> kai <2532> yanatwsousin <2289> (5692) ex <1537> umwn <5216>

21:17 kai <2532> esesye <1510> (5704) misoumenoi <3404> (5746) upo <5259> pantwn <3956> dia <1223> to <3588> onoma <3686> mou <3450>

21:18 kai <2532> yrix <2359> ek <1537> thv <3588> kefalhv <2776> umwn <5216> ou <3756> mh <3361> apolhtai <622> (5643)

21:19 en <1722> th <3588> upomonh <5281> umwn <5216> kthsesye <2932> (5695) tav <3588> qucav <5590> umwn <5216>

21:20 otan <3752> de <1161> idhte <1492> (5632) kukloumenhn <2944> (5746) upo <5259> stratopedwn <4760> ierousalhm <2419> tote <5119> gnwte <1097> (5628) oti <3754> hggiken <1448> (5758) h <3588> erhmwsiv <2050> authv <846>

21:21 tote <5119> oi <3588> en <1722> th <3588> ioudaia <2449> feugetwsan <5343> (5720) eiv <1519> ta <3588> orh <3735> kai <2532> oi <3588> en <1722> mesw <3319> authv <846> ekcwreitwsan <1633> (5720) kai <2532> oi <3588> en <1722> taiv <3588> cwraiv <5561> mh <3361> eisercesywsan <1525> (5737) eiv <1519> authn <846>

21:22 oti <3754> hmerai <2250> ekdikhsewv <1557> autai <3778> eisin <1510> (5748) tou <3588> plhsyhnai <4130> (5683) panta <3956> ta <3588> gegrammena <1125> (5772)

21:23 ouai <3759> taiv <3588> en <1722> gastri <1064> ecousaiv <2192> (5723) kai <2532> taiv <3588> yhlazousaiv <2337> (5723) en <1722> ekeinaiv <1565> taiv <3588> hmeraiv <2250> estai <1510> (5704) gar <1063> anagkh <318> megalh <3173> epi <1909> thv <3588> ghv <1093> kai <2532> orgh <3709> tw <3588> law <2992> toutw <5129>

21:24 kai <2532> pesountai <4098> (5699) stomati <4750> macairhv <3162> kai <2532> aicmalwtisyhsontai <163> (5701) eiv <1519> ta <3588> eynh <1484> panta <3956> kai <2532> ierousalhm <2419> estai <1510> (5704) patoumenh <3961> (5746) upo <5259> eynwn <1484> acriv <891> ou <3739> plhrwywsin <4137> (5686) [kai <2532> esontai] <1510> (5704) kairoi <2540> eynwn <1484>

21:25 kai <2532> esontai <1510> (5704) shmeia <4592> en <1722> hliw <2246> kai <2532> selhnh <4582> kai <2532> astroiv <798> kai <2532> epi <1909> thv <3588> ghv <1093> sunoch <4928> eynwn <1484> en <1722> aporia <640> hcouv <2279> yalasshv <2281> kai <2532> salou <4535>

21:26 apoqucontwn <674> (5723) anyrwpwn <444> apo <575> fobou <5401> kai <2532> prosdokiav <4329> twn <3588> epercomenwn <1904> (5740) th <3588> oikoumenh <3625> ai <3588> gar <1063> dunameiv <1411> twn <3588> ouranwn <3772> saleuyhsontai <4531> (5701)

21:27 kai <2532> tote <5119> oqontai <3700> (5695) ton <3588> uion <5207> tou <3588> anyrwpou <444> ercomenon <2064> (5740) en <1722> nefelh <3507> meta <3326> dunamewv <1411> kai <2532> doxhv <1391> pollhv <4183>

21:28 arcomenwn <756> (5734) de <1161> toutwn <5130> ginesyai <1096> (5738) anakuqate <352> (5657) kai <2532> eparate <1869> (5657) tav <3588> kefalav <2776> umwn <5216> dioti <1360> eggizei <1448> (5719) h <3588> apolutrwsiv <629> umwn <5216>

21:29 kai <2532> eipen <2036> (5627) parabolhn <3850> autoiv <846> idete <1492> (5628) thn <3588> sukhn <4808> kai <2532> panta <3956> ta <3588> dendra <1186>

21:30 otan <3752> probalwsin <4261> (5632) hdh <2235> blepontev <991> (5723) af <575> eautwn <1438> ginwskete <1097> (5719) oti <3754> hdh <2235> egguv <1451> to <3588> yerov <2330> estin <1510> (5748)

21:31 outwv <3779> kai <2532> umeiv <5210> otan <3752> idhte <1492> (5632) tauta <5023> ginomena <1096> (5740) ginwskete <1097> (5720) oti <3754> egguv <1451> estin <1510> (5748) h <3588> basileia <932> tou <3588> yeou <2316>

21:32 amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> oti <3754> ou <3756> mh <3361> parelyh <3928> (5632) h <3588> genea <1074> auth <3778> ewv <2193> [an] <302> panta <3956> genhtai <1096> (5638)

21:33 o <3588> ouranov <3772> kai <2532> h <3588> gh <1093> pareleusontai <3928> (5695) oi <3588> de <1161> logoi <3056> mou <3450> ou <3756> mh <3361> pareleusontai <3928> (5695)

21:34 prosecete <4337> (5720) de <1161> eautoiv <1438> mhpote <3379> barhywsin <916> (5686) ai <3588> kardiai <2588> umwn <5216> en <1722> kraipalh <2897> kai <2532> meyh <3178> kai <2532> merimnaiv <3308> biwtikaiv <982> kai <2532> episth <2186> (5632) ef <1909> umav <5209> aifnidiov <160> h <3588> hmera <2250> ekeinh <1565>

21:35 wv <5613> pagiv <3803> epeiseleusetai <1904> (5695) gar <1063> epi <1909> pantav <3956> touv <3588> kayhmenouv <2521> (5740) epi <1909> proswpon <4383> pashv <3956> thv <3588> ghv <1093>

21:36 agrupneite <69> (5720) de <1161> en <1722> panti <3956> kairw <2540> deomenoi <1189> (5740) ina <2443> katiscushte <2729> (5725) ekfugein <1628> (5629) tauta <3778> panta <3956> ta <3588> mellonta <3195> (5723) ginesyai <1096> (5738) kai <2532> stayhnai <2476> (5683) emprosyen <1715> tou <3588> uiou <5207> tou <3588> anyrwpou <444>

21:37 hn <1510> (5713) de <1161> tav <3588> hmerav <2250> en <1722> tw <3588> ierw <2411> didaskwn <1321> (5723) tav <3588> de <1161> nuktav <3571> exercomenov <1831> (5740) hulizeto <835> (5711) eiv <1519> to <3588> orov <3735> to <3588> kaloumenon <2564> (5746) elaiwn <1636>



TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org