NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 24:29-31

24:29 euyewv <2112> de <1161> meta <3326> thn <3588> yliqin <2347> twn <3588> hmerwn <2250> ekeinwn <1565> o <3588> hliov <2246> skotisyhsetai <4654> (5701) kai <2532> h <3588> selhnh <4582> ou <3756> dwsei <1325> (5692) to <3588> feggov <5338> authv <846> kai <2532> oi <3588> asterev <792> pesountai <4098> (5699) apo <575> tou <3588> ouranou <3772> kai <2532> ai <3588> dunameiv <1411> twn <3588> ouranwn <3772> saleuyhsontai <4531> (5701)

24:30 kai <2532> tote <5119> fanhsetai <5316> (5691) to <3588> shmeion <4592> tou <3588> uiou <5207> tou <3588> anyrwpou <444> en <1722> ouranw <3772> kai <2532> tote <5119> koqontai <2875> (5695) pasai <3956> ai <3588> fulai <5443> thv <3588> ghv <1093> kai <2532> oqontai <3700> (5695) ton <3588> uion <5207> tou <3588> anyrwpou <444> ercomenon <2064> (5740) epi <1909> twn <3588> nefelwn <3507> tou <3588> ouranou <3772> meta <3326> dunamewv <1411> kai <2532> doxhv <1391> pollhv <4183>

24:31 kai <2532> apostelei <649> (5692) touv <3588> aggelouv <32> autou <846> meta <3326> salpiggov <4536> megalhv <3173> kai <2532> episunaxousin <1996> (5692) touv <3588> eklektouv <1588> autou <846> ek <1537> twn <3588> tessarwn <5064> anemwn <417> ap <575> akrwn <206> ouranwn <3772> ewv <2193> [twn] <3588> akrwn <206> autwn <846>TIP #15: To dig deeper, please read related articles at bible.org (via Articles Tab). [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org