NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 20:1-16

20:1 omoia <3664> gar <1063> estin <1510> (5748) h <3588> basileia <932> twn <3588> ouranwn <3772> anyrwpw <444> oikodespoth <3617> ostiv <3748> exhlyen <1831> (5627) ama <260> prwi <4404> misywsasyai <3409> (5670) ergatav <2040> eiv <1519> ton <3588> ampelwna <290> autou <846>

20:2 sumfwnhsav <4856> (5660) de <1161> meta <3326> twn <3588> ergatwn <2040> ek <1537> dhnariou <1220> thn <3588> hmeran <2250> apesteilen <649> (5656) autouv <846> eiv <1519> ton <3588> ampelwna <290> autou <846>

20:3 kai <2532> exelywn <1831> (5631) peri <4012> trithn <5154> wran <5610> eiden <1492> (5627) allouv <243> estwtav <2476> (5761) en <1722> th <3588> agora <58> argouv <692>

20:4 kai <2532> ekeinoiv <1565> eipen <3004> (5627) upagete <5217> (5720) kai <2532> umeiv <5210> eiv <1519> ton <3588> ampelwna <290> kai <2532> o <3739> ean <1437> h <1510> (5753) dikaion <1342> dwsw <1325> (5692) umin <5213>

20:5 oi <3588> de <1161> aphlyon <565> (5627) palin <3825> [de] <1161> exelywn <1831> (5631) peri <4012> ekthn <1623> kai <2532> enathn <1766> wran <5610> epoihsen <4160> (5656) wsautwv <5615>

20:6 peri <4012> de <1161> thn <3588> endekathn <1734> exelywn <1831> (5631) euren <2147> (5627) allouv <243> estwtav <2476> (5761) kai <2532> legei <3004> (5719) autoiv <846> ti <5101> wde <5602> esthkate <2476> (5758) olhn <3650> thn <3588> hmeran <2250> argoi <692>

20:7 legousin <3004> (5719) autw <846> oti <3754> oudeiv <3762> hmav <2248> emisywsato <3409> (5668) legei <3004> (5719) autoiv <846> upagete <5217> (5720) kai <2532> umeiv <5210> eiv <1519> ton <3588> ampelwna <290>

20:8 oqiav <3798> de <1161> genomenhv <1096> (5637) legei <3004> (5719) o <3588> kuriov <2962> tou <3588> ampelwnov <290> tw <3588> epitropw <2012> autou <846> kaleson <2564> (5657) touv <3588> ergatav <2040> kai <2532> apodov <591> (5628) ton <3588> misyon <3408> arxamenov <756> (5671) apo <575> twn <3588> escatwn <2078> ewv <2193> twn <3588> prwtwn <4413>

20:9 elyontev <2064> (5631) de <1161> oi <3588> peri <4012> thn <3588> endekathn <1734> wran <5610> elabon <2983> (5627) ana <303> dhnarion <1220>

20:10 kai <2532> elyontev <2064> (5631) oi <3588> prwtoi <4413> enomisan <3543> (5656) oti <3754> pleion <4119> lhmqontai <2983> (5695) kai <2532> elabon <2983> (5627) [to] <3588> ana <303> dhnarion <1220> kai <2532> autoi <846>

20:11 labontev <2983> (5631) de <1161> egogguzon <1111> (5707) kata <2596> tou <3588> oikodespotou <3617>

20:12 legontev <3004> (5723) outoi <3778> oi <3588> escatoi <2078> mian <1520> wran <5610> epoihsan <4160> (5656) kai <2532> isouv <2470> autouv <846> hmin <2254> epoihsav <4160> (5656) toiv <3588> bastasasin <941> (5660) to <3588> barov <922> thv <3588> hmerav <2250> kai <2532> ton <3588> kauswna <2742>

20:13 o <3588> de <1161> apokriyeiv <611> (5679) eni <1520> autwn <846> eipen <2036> (5627) etaire <2083> ouk <3756> adikw <91> (5719) se <4571> ouci <3780> dhnariou <1220> sunefwnhsav <4856> (5656) moi <3427>

20:14 aron <142> (5657) to <3588> son <4674> kai <2532> upage <5217> (5720) yelw <2309> (5719) de <1161> toutw <5129> tw <3588> escatw <2078> dounai <1325> (5629) wv <5613> kai <2532> soi <4671>

20:15 ouk <3756> exestin <1832> (5904) moi <3427> o <3739> yelw <2309> (5719) poihsai <4160> (5658) en <1722> toiv <3588> emoiv <1699> h <2228> o <3588> ofyalmov <3788> sou <4675> ponhrov <4190> estin <1510> (5748) oti <3754> egw <1473> agayov <18> eimi <1510> (5748)

20:16 outwv <3779> esontai <1510> (5704) oi <3588> escatoi <2078> prwtoi <4413> kai <2532> oi <3588> prwtoi <4413> escatoi <2078>TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org