NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 17:24-27

17:24 elyontwn <2064> (5631) de <1161> autwn <846> eiv <1519> kafarnaoum <2584> proshlyon <4334> (5656) oi <3588> ta <3588> didracma <1323> lambanontev <2983> (5723) tw <3588> petrw <4074> kai <2532> eipan <3004> (5627) o <3588> didaskalov <1320> umwn <5216> ou <3756> telei <5055> (5719) ta <3588> didracma <1323>

17:25 legei <3004> (5719) nai <3483> kai <2532> elyonta <2064> (5631) eiv <1519> thn <3588> oikian <3614> proefyasen <4399> (5656) auton <846> o <3588> ihsouv <2424> legwn <3004> (5723) ti <5101> soi <4671> dokei <1380> (5719) simwn <4613> oi <3588> basileiv <935> thv <3588> ghv <1093> apo <575> tinwn <5101> lambanousin <2983> (5719) telh <5056> h <2228> khnson <2778> apo <575> twn <3588> uiwn <5207> autwn <846> h <2228> apo <575> twn <3588> allotriwn <245>

17:26 eipontov <3004> (5631) de <1161> apo <575> twn <3588> allotriwn <245> efh <5346> (5713) autw <846> o <3588> ihsouv <2424> ara <686> ge <1065> eleuyeroi <1658> eisin <1510> (5748) oi <3588> uioi <5207>

17:27 ina <2443> de <1161> mh <3361> skandaliswmen <4624> (5661) autouv <846> poreuyeiv <4198> (5679) eiv <1519> yalassan <2281> bale <906> (5628) agkistron <44> kai <2532> ton <3588> anabanta <305> (5631) prwton <4412> icyun <2486> aron <142> (5657) kai <2532> anoixav <455> (5660) to <3588> stoma <4750> autou <846> eurhseiv <2147> (5692) stathra <4715> ekeinon <1565> labwn <2983> (5631) dov <1325> (5628) autoiv <846> anti <473> emou <1700> kai <2532> sou <4675>TIP #14: Use the Universal Search Box for either chapter, verse, references or word searches or Strong Numbers. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org