NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 16:13-20

16:13 elywn <2064> (5631) de <1161> o <3588> ihsouv <2424> eiv <1519> ta <3588> merh <3313> kaisareiav <2542> thv <3588> filippou <5376> hrwta <2065> (5707) touv <3588> mayhtav <3101> autou <846> legwn <3004> (5723) tina <5101> legousin <3004> (5719) oi <3588> anyrwpoi <444> einai <1510> (5750) ton <3588> uion <5207> tou <3588> anyrwpou <444>

16:14 oi <3588> de <1161> eipan <3004> (5627) oi <3588> men <3303> iwannhn <2491> ton <3588> baptisthn <910> alloi <243> de <1161> hlian <2243> eteroi <2087> de <1161> ieremian <2408> h <2228> ena <1520> twn <3588> profhtwn <4396>

16:15 legei <3004> (5719) autoiv <846> umeiv <5210> de <1161> tina <5101> me <3165> legete <3004> (5719) einai <1510> (5750)

16:16 apokriyeiv <611> (5679) de <1161> simwn <4613> petrov <4074> eipen <2036> (5627) su <4771> ei <1510> (5748) o <3588> cristov <5547> o <3588> uiov <5207> tou <3588> yeou <2316> tou <3588> zwntov <2198> (5723)

16:17 apokriyeiv <611> (5679) de <1161> o <3588> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) autw <846> makariov <3107> ei <1510> (5748) simwn <4613> bariwna <920> oti <3754> sarx <4561> kai <2532> aima <129> ouk <3756> apekaluqen <601> (5656) soi <4671> all <235> o <3588> pathr <3962> mou <3450> o <3588> en <1722> [toiv] <3588> ouranoiv <3772>

16:18 kagw <2504> de <1161> soi <4671> legw <3004> (5719) oti <3754> su <4771> ei <1510> (5748) petrov <4074> kai <2532> epi <1909> tauth <3778> th <3588> petra <4073> oikodomhsw <3618> (5692) mou <3450> thn <3588> ekklhsian <1577> kai <2532> pulai <4439> adou <86> ou <3756> katiscusousin <2729> (5692) authv <846>

16:19 dwsw <1325> (5692) soi <4671> tav <3588> kleidav <2807> thv <3588> basileiav <932> twn <3588> ouranwn <3772> kai <2532> o <3739> ean <1437> dhshv <1210> (5661) epi <1909> thv <3588> ghv <1093> estai <1510> (5704) dedemenon <1210> (5772) en <1722> toiv <3588> ouranoiv <3772> kai <2532> o <3739> ean <1437> lushv <3089> (5661) epi <1909> thv <3588> ghv <1093> estai <1510> (5704) lelumenon <3089> (5772) en <1722> toiv <3588> ouranoiv <3772>

16:20 tote <5119> epetimhsen <2008> (5656) toiv <3588> mayhtaiv <3101> ina <2443> mhdeni <3367> eipwsin <2036> (5632) oti <3754> autov <846> estin <1510> (5748) o <3588> cristov <5547>

Mark 8:27-30

8:27 kai <2532> exhlyen <1831> (5627) o <3588> ihsouv <2424> kai <2532> oi <3588> mayhtai <3101> autou <846> eiv <1519> tav <3588> kwmav <2968> kaisareiav <2542> thv <3588> filippou <5376> kai <2532> en <1722> th <3588> odw <3598> ephrwta <1905> (5707) touv <3588> mayhtav <3101> autou <846> legwn <3004> (5723) autoiv <846> tina <5101> me <3165> legousin <3004> (5719) oi <3588> anyrwpoi <444> einai <1510> (5750)

8:28 oi <3588> de <1161> eipan <3004> (5627) autw <846> legontev <3004> (5723) oti <3754> iwannhn <2491> ton <3588> baptisthn <910> kai <2532> alloi <243> hlian <2243> alloi <243> de <1161> oti <3754> eiv <1520> twn <3588> profhtwn <4396>

8:29 kai <2532> autov <846> ephrwta <1905> (5707) autouv <846> umeiv <5210> de <1161> tina <5101> me <3165> legete <3004> (5719) einai <1510> (5750) apokriyeiv <611> (5679) o <3588> petrov <4074> legei <3004> (5719) autw <846> su <4771> ei <1510> (5748) o <3588> cristov <5547>

8:30 kai <2532> epetimhsen <2008> (5656) autoiv <846> ina <2443> mhdeni <3367> legwsin <3004> (5725) peri <4012> autou <846>

Luke 9:18-21

9:18 kai <2532> egeneto <1096> (5633) en <1722> tw <3588> einai <1510> (5750) auton <846> proseucomenon <4336> (5740) kata <2596> monav <3441> sunhsan <4895> (5713) autw <846> oi <3588> mayhtai <3101> kai <2532> ephrwthsen <1905> (5656) autouv <846> legwn <3004> (5723) tina <5101> me <3165> oi <3588> ocloi <3793> legousin <3004> (5719) einai <1510> (5750)

9:19 oi <3588> de <1161> apokriyentev <611> (5679) eipan <3004> (5627) iwannhn <2491> ton <3588> baptisthn <910> alloi <243> de <1161> hlian <2243> alloi <243> de <1161> oti <3754> profhthv <4396> tiv <5100> twn <3588> arcaiwn <744> anesth <450> (5627)

9:20 eipen <2036> (5627) de <1161> autoiv <846> umeiv <5210> de <1161> tina <5101> me <3165> legete <3004> (5719) einai <1510> (5750) petrov <4074> de <1161> apokriyeiv <611> (5679) eipen <2036> (5627) ton <3588> criston <5547> tou <3588> yeou <2316>

9:21 o <3588> de <1161> epitimhsav <2008> (5660) autoiv <846> parhggeilen <3853> (5656) mhdeni <3367> legein <3004> (5721) touto <5124>TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org