NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 13:44

13:44 omoia <3664> estin <1510> (5748) h <3588> basileia <932> twn <3588> ouranwn <3772> yhsaurw <2344> kekrummenw <2928> (5772) en <1722> tw <3588> agrw <68> on <3739> eurwn <2147> (5631) anyrwpov <444> ekruqen <2928> (5656) kai <2532> apo <575> thv <3588> carav <5479> autou <846> upagei <5217> (5719) kai <2532> pwlei <4453> (5719) osa <3745> ecei <2192> (5719) kai <2532> agorazei <59> (5719) ton <3588> agron <68> ekeinon <1565>TIP #14: Use the Universal Search Box for either chapter, verse, references or word searches or Strong Numbers. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org