NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 13:37-43

13:37 o <3588> de <1161> apokriyeiv <611> (5679) eipen <2036> (5627) o <3588> speirwn <4687> (5723) to <3588> kalon <2570> sperma <4690> estin <1510> (5748) o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444>

13:38 o <3588> de <1161> agrov <68> estin <1510> (5748) o <3588> kosmov <2889> to <3588> de <1161> kalon <2570> sperma <4690> outoi <3778> eisin <1510> (5748) oi <3588> uioi <5207> thv <3588> basileiav <932> ta <3588> de <1161> zizania <2215> eisin <1510> (5748) oi <3588> uioi <5207> tou <3588> ponhrou <4190>

13:39 o <3588> de <1161> ecyrov <2190> o <3588> speirav <4687> (5660) auta <846> estin <1510> (5748) o <3588> diabolov <1228> o <3588> de <1161> yerismov <2326> sunteleia <4930> aiwnov <165> estin <1510> (5748) oi <3588> de <1161> yeristai <2327> aggeloi <32> eisin <1510> (5748)

13:40 wsper <5618> oun <3767> sullegetai <4816> (5743) ta <3588> zizania <2215> kai <2532> puri <4442> katakaietai <2618> (5743) outwv <3779> estai <1510> (5704) en <1722> th <3588> sunteleia <4930> tou <3588> aiwnov <165>

13:41 apostelei <649> (5692) o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444> touv <3588> aggelouv <32> autou <846> kai <2532> sullexousin <4816> (5692) ek <1537> thv <3588> basileiav <932> autou <846> panta <3956> ta <3588> skandala <4625> kai <2532> touv <3588> poiountav <4160> (5723) thn <3588> anomian <458>

13:42 kai <2532> balousin <906> (5692) autouv <846> eiv <1519> thn <3588> kaminon <2575> tou <3588> purov <4442> ekei <1563> estai <1510> (5704) o <3588> klauymov <2805> kai <2532> o <3588> brugmov <1030> twn <3588> odontwn <3599>

13:43 tote <5119> oi <3588> dikaioi <1342> eklamqousin <1584> (5692) wv <5613> o <3588> hliov <2246> en <1722> th <3588> basileia <932> tou <3588> patrov <3962> autwn <846> o <3588> ecwn <2192> (5723) wta <3775> akouetw <191> (5720)TIP #15: To dig deeper, please read related articles at bible.org (via Articles Tab). [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org