NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 13:1-9

13:1 en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> exelywn <1831> (5631) o <3588> ihsouv <2424> thv <3588> oikiav <3614> ekayhto <2521> (5711) para <3844> thn <3588> yalassan <2281>

13:2 kai <2532> sunhcyhsan <4863> (5681) prov <4314> auton <846> ocloi <3793> polloi <4183> wste <5620> auton <846> eiv <1519> ploion <4143> embanta <1684> (5631) kayhsyai <2521> (5738) kai <2532> pav <3956> o <3588> oclov <3793> epi <1909> ton <3588> aigialon <123> eisthkei <2476> (5715)

13:3 kai <2532> elalhsen <2980> (5656) autoiv <846> polla <4183> en <1722> parabolaiv <3850> legwn <3004> (5723) idou <2400> (5628) exhlyen <1831> (5627) o <3588> speirwn <4687> (5723) tou <3588> speirein <4687> (5721)

13:4 kai <2532> en <1722> tw <3588> speirein <4687> (5721) auton <846> a <3739> men <3303> epesen <4098> (5627) para <3844> thn <3588> odon <3598> kai <2532> elyonta <2064> (5631) ta <3588> peteina <4071> katefagen <2719> (5627) auta <846>

13:5 alla <243> de <1161> epesen <4098> (5627) epi <1909> ta <3588> petrwdh <4075> opou <3699> ouk <3756> eicen <2192> (5707) ghn <1093> pollhn <4183> kai <2532> euyewv <2112> exaneteilen <1816> (5656) dia <1223> to <3588> mh <3361> ecein <2192> (5721) bayov <899> ghv <1093>

13:6 hliou <2246> de <1161> anateilantov <393> (5660) ekaumatisyh <2739> (5681) kai <2532> dia <1223> to <3588> mh <3361> ecein <2192> (5721) rizan <4491> exhranyh <3583> (5681)

13:7 alla <243> de <1161> epesen <4098> (5627) epi <1909> tav <3588> akanyav <173> kai <2532> anebhsan <305> (5627) ai <3588> akanyai <173> kai <2532> apepnixan <638> (5656) auta <846>

13:8 alla <243> de <1161> epesen <4098> (5627) epi <1909> thn <3588> ghn <1093> thn <3588> kalhn <2570> kai <2532> edidou <1325> (5707) karpon <2590> o <3739> men <3303> ekaton <1540> o <3739> de <1161> exhkonta <1835> o <3739> de <1161> triakonta <5144>

13:9 o <3588> ecwn <2192> (5723) wta <3775> akouetw <191> (5720)

Mark 4:1-9

4:1 kai <2532> palin <3825> hrxato <756> (5662) didaskein <1321> (5721) para <3844> thn <3588> yalassan <2281> kai <2532> sunagetai <4863> (5743) prov <4314> auton <846> oclov <3793> pleistov <4118> wste <5620> auton <846> eiv <1519> ploion <4143> embanta <1684> (5631) kayhsyai <2521> (5738) en <1722> th <3588> yalassh <2281> kai <2532> pav <3956> o <3588> oclov <3793> prov <4314> thn <3588> yalassan <2281> epi <1909> thv <3588> ghv <1093> hsan <1510> (5713)

4:2 kai <2532> edidasken <1321> (5707) autouv <846> en <1722> parabolaiv <3850> polla <4183> kai <2532> elegen <3004> (5707) autoiv <846> en <1722> th <3588> didach <1322> autou <846>

4:3 akouete <191> (5720) idou <2400> (5628) exhlyen <1831> (5627) o <3588> speirwn <4687> (5723) speirai <4687> (5658)

4:4 kai <2532> egeneto <1096> (5633) en <1722> tw <3588> speirein <4687> (5721) o <3739> men <3303> epesen <4098> (5627) para <3844> thn <3588> odon <3598> kai <2532> hlyen <2064> (5627) ta <3588> peteina <4071> kai <2532> katefagen <2719> (5627) auto <846>

4:5 kai <2532> allo <243> epesen <4098> (5627) epi <1909> to <3588> petrwdev <4075> [kai] <2532> opou <3699> ouk <3756> eicen <2192> (5707) ghn <1093> pollhn <4183> kai <2532> euyuv <2117> exaneteilen <1816> (5656) dia <1223> to <3588> mh <3361> ecein <2192> (5721) bayov <899> ghv <1093>

4:6 kai <2532> ote <3753> aneteilen <393> (5656) o <3588> hliov <2246> ekaumatisyh <2739> (5681) kai <2532> dia <1223> to <3588> mh <3361> ecein <2192> (5721) rizan <4491> exhranyh <3583> (5681)

4:7 kai <2532> allo <243> epesen <4098> (5627) eiv <1519> tav <3588> akanyav <173> kai <2532> anebhsan <305> (5627) ai <3588> akanyai <173> kai <2532> sunepnixan <4846> (5656) auto <846> kai <2532> karpon <2590> ouk <3756> edwken <1325> (5656)

4:8 kai <2532> alla <243> epesen <4098> (5627) eiv <1519> thn <3588> ghn <1093> thn <3588> kalhn <2570> kai <2532> edidou <1325> (5707) karpon <2590> anabainonta <305> (5723) kai <2532> auxanomena <837> (5746) kai <2532> eferen <5342> (5707) eiv <1519> triakonta <5144> kai <2532> en <1722> <1520> exhkonta <1835> kai <2532> en <1722> <1520> ekaton <1540>

4:9 kai <2532> elegen <3004> (5707) ov <3739> ecei <2192> (5719) wta <3775> akouein <191> (5721) akouetw <191> (5720)

Luke 5:1-3

5:1 egeneto <1096> (5633) de <1161> en <1722> tw <3588> ton <3588> oclon <3793> epikeisyai <1945> (5738) autw <846> kai <2532> akouein <191> (5721) ton <3588> logon <3056> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> autov <846> hn <1510> (5713) estwv <2476> (5761) para <3844> thn <3588> limnhn <3041> gennhsaret <1082>

5:2 kai <2532> eiden <1492> (5627) ploia <4143> duo <1417> estwta <2476> (5761) para <3844> thn <3588> limnhn <3041> oi <3588> de <1161> alieiv <231> ap <575> autwn <846> apobantev <576> (5631) eplunon <4150> (5707) ta <3588> diktua <1350>

5:3 embav <1684> (5631) de <1161> eiv <1519> en <1520> twn <3588> ploiwn <4143> o <3739> hn <1510> (5713) simwnov <4613> hrwthsen <2065> (5656) auton <846> apo <575> thv <3588> ghv <1093> epanagagein <1877> (5629) oligon <3641> kayisav <2523> (5660) de <1161> ek <1537> tou <3588> ploiou <4143> edidasken <1321> (5707) touv <3588> oclouv <3793>TIP #14: Use the Universal Search Box for either chapter, verse, references or word searches or Strong Numbers. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org