NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 11:25-30

11:25 en <1722> ekeinw <1565> tw <3588> kairw <2540> apokriyeiv <611> (5679) o <3588> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) exomologoumai <1843> (5731) soi <4671> pater <3962> kurie <2962> tou <3588> ouranou <3772> kai <2532> thv <3588> ghv <1093> oti <3754> ekruqav <2928> (5656) tauta <5023> apo <575> sofwn <4680> kai <2532> sunetwn <4908> kai <2532> apekaluqav <601> (5656) auta <846> nhpioiv <3516>

11:26 nai <3483> o <3588> pathr <3962> oti <3754> outwv <3779> eudokia <2107> egeneto <1096> (5633) emprosyen <1715> sou <4675>

11:27 panta <3956> moi <3427> paredoyh <3860> (5681) upo <5259> tou <3588> patrov <3962> mou <3450> kai <2532> oudeiv <3762> epiginwskei <1921> (5719) ton <3588> uion <5207> ei <1487> mh <3361> o <3588> pathr <3962> oude <3761> ton <3588> patera <3962> tiv <5100> epiginwskei <1921> (5719) ei <1487> mh <3361> o <3588> uiov <5207> kai <2532> w <3739> ean <1437> boulhtai <1014> (5741) o <3588> uiov <5207> apokaluqai <601> (5658)

11:28 deute <1205> (5773) prov <4314> me <3165> pantev <3956> oi <3588> kopiwntev <2872> (5723) kai <2532> pefortismenoi <5412> (5772) kagw <2504> anapausw <373> (5692) umav <5209>

11:29 arate <142> (5657) ton <3588> zugon <2218> mou <3450> ef <1909> umav <5209> kai <2532> mayete <3129> (5628) ap <575> emou <1700> oti <3754> prauv <4239> eimi <1510> (5748) kai <2532> tapeinov <5011> th <3588> kardia <2588> kai <2532> eurhsete <2147> (5692) anapausin <372> taiv <3588> qucaiv <5590> umwn <5216>

11:30 o <3588> gar <1063> zugov <2218> mou <3450> crhstov <5543> kai <2532> to <3588> fortion <5413> mou <3450> elafron <1645> estin <1510> (5748)

Luke 10:21

10:21 en <1722> auth <846> th <3588> wra <5610> hgalliasato <21> (5662) tw <3588> pneumati <4151> tw <3588> agiw <40> kai <2532> eipen <2036> (5627) exomologoumai <1843> (5731) soi <4671> pater <3962> kurie <2962> tou <3588> ouranou <3772> kai <2532> thv <3588> ghv <1093> oti <3754> apekruqav <613> (5656) tauta <5023> apo <575> sofwn <4680> kai <2532> sunetwn <4908> kai <2532> apekaluqav <601> (5656) auta <846> nhpioiv <3516> nai <3483> o <3588> pathr <3962> oti <3754> outwv <3779> eudokia <2107> egeneto <1096> (5633) emprosyen <1715> sou <4675>TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org