NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 10:26-33

10:26 mh <3361> oun <3767> fobhyhte <5399> (5676) autouv <846> ouden <3762> gar <1063> estin <1510> (5748) kekalummenon <2572> (5772) o <3739> ouk <3756> apokalufyhsetai <601> (5701) kai <2532> krupton <2927> o <3739> ou <3756> gnwsyhsetai <1097> (5701)

10:27 o <3739> legw <3004> (5719) umin <5213> en <1722> th <3588> skotia <4653> eipate <2036> (5628) en <1722> tw <3588> fwti <5457> kai <2532> o <3739> eiv <1519> to <3588> ouv <3775> akouete <191> (5719) khruxate <2784> (5657) epi <1909> twn <3588> dwmatwn <1430>

10:28 kai <2532> mh <3361> fobhyhte <5399> (5680) apo <575> twn <3588> apokteinontwn <615> (5723) to <3588> swma <4983> thn <3588> de <1161> quchn <5590> mh <3361> dunamenwn <1410> (5740) apokteinai <615> (5658) fobeisye <5399> (5737) de <1161> mallon <3123> ton <3588> dunamenon <1410> (5740) kai <2532> quchn <5590> kai <2532> swma <4983> apolesai <622> (5658) en <1722> geennh <1067>

10:29 ouci <3780> duo <1417> strouyia <4765> assariou <787> pwleitai <4453> (5743) kai <2532> en <1520> ex <1537> autwn <846> ou <3756> peseitai <4098> (5695) epi <1909> thn <3588> ghn <1093> aneu <427> tou <3588> patrov <3962> umwn <5216>

10:30 umwn <5216> de <1161> kai <2532> ai <3588> tricev <2359> thv <3588> kefalhv <2776> pasai <3956> hriymhmenai <705> (5772) eisin <1510> (5748)

10:31 mh <3361> oun <3767> fobeisye <5399> (5737) pollwn <4183> strouyiwn <4765> diaferete <1308> (5719) umeiv <5210>

10:32 pav <3956> oun <3767> ostiv <3748> omologhsei <3670> (5692) en <1722> emoi <1698> emprosyen <1715> twn <3588> anyrwpwn <444> omologhsw <3670> (5692) kagw <2504> en <1722> autw <846> emprosyen <1715> tou <3588> patrov <3962> mou <3450> tou <3588> en <1722> toiv <3588> ouranoiv <3772>

10:33 ostiv <3748> de <1161> arnhshtai <720> (5667) me <3165> emprosyen <1715> twn <3588> anyrwpwn <444> arnhsomai <720> (5695) kagw <2504> auton <846> emprosyen <1715> tou <3588> patrov <3962> mou <3450> tou <3588> en <1722> toiv <3588> ouranoiv <3772>TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org