NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 10:16

10:16 idou <2400> (5628) egw <1473> apostellw <649> (5719) umav <5209> wv <5613> probata <4263> en <1722> mesw <3319> lukwn <3074> ginesye <1096> (5737) oun <3767> fronimoi <5429> wv <5613> oi <3588> ofeiv <3789> kai <2532> akeraioi <185> wv <5613> ai <3588> peristerai <4058>

Luke 10:3

10:3 upagete <5217> (5720) idou <2400> (5628) apostellw <649> (5719) umav <5209> wv <5613> arnav <704> en <1722> mesw <3319> lukwn <3074>TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org