NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 9:32-33

9:32 autwn <846> de <1161> exercomenwn <1831> (5740) idou <2400> (5628) proshnegkan <4374> (5656) autw <846> kwfon <2974> daimonizomenon <1139> (5740)

9:33 kai <2532> ekblhyentov <1544> (5685) tou <3588> daimoniou <1140> elalhsen <2980> (5656) o <3588> kwfov <2974> kai <2532> eyaumasan <2296> (5656) oi <3588> ocloi <3793> legontev <3004> (5723) oudepote <3763> efanh <5316> (5648) outwv <3779> en <1722> tw <3588> israhl <2474>TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org