NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 9:18-19

9:18 tauta <5023> autou <846> lalountov <2980> (5723) autoiv <846> idou <2400> (5628) arcwn <758> [eiv] <1520> proselywn <4334> (5631) prosekunei <4352> (5707) autw <846> legwn <3004> (5723) oti <3754> h <3588> yugathr <2364> mou <3450> arti <737> eteleuthsen <5053> (5656) alla <235> elywn <2064> (5631) epiyev <2007> (5628) thn <3588> ceira <5495> sou <4675> ep <1909> authn <846> kai <2532> zhsetai <2198> (5695)

9:19 kai <2532> egeryeiv <1453> (5685) o <3588> ihsouv <2424> hkolouyei <190> (5707) autw <846> kai <2532> oi <3588> mayhtai <3101> autou <846>TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org