NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 8:2

8:2 kai <2532> idou <2400> (5628) leprov <3015> proselywn <4334> (5631) prosekunei <4352> (5707) autw <846> legwn <3004> (5723) kurie <2962> ean <1437> yelhv <2309> (5725) dunasai <1410> (5736) me <3165> kayarisai <2511> (5658)

Matthew 8:8-9

8:8 apokriyeiv <611> (5679) de <1161> o <3588> ekatontarcov <1543> efh <5346> (5713) kurie <2962> ouk <3756> eimi <1510> (5748) ikanov <2425> ina <2443> mou <3450> upo <5259> thn <3588> steghn <4721> eiselyhv <1525> (5632) alla <235> monon <3440> eipe <2036> (5628) logw <3056> kai <2532> iayhsetai <2390> (5701) o <3588> paiv <3816> mou <3450>

8:9 kai <2532> gar <1063> egw <1473> anyrwpov <444> eimi <1510> (5748) upo <5259> exousian <1849> [tassomenov] <5021> (5746) ecwn <2192> (5723) up <5259> emauton <1683> stratiwtav <4757> kai <2532> legw <3004> (5719) toutw <5129> poreuyhti <4198> (5676) kai <2532> poreuetai <4198> (5736) kai <2532> allw <243> ercou <2064> (5737) kai <2532> ercetai <2064> (5736) kai <2532> tw <3588> doulw <1401> mou <3450> poihson <4160> (5657) touto <5124> kai <2532> poiei <4160> (5719)TIP #15: To dig deeper, please read related articles at bible.org (via Articles Tab). [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org