NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 8:16-17

8:16 oqiav <3798> de <1161> genomenhv <1096> (5637) proshnegkan <4374> (5656) autw <846> daimonizomenouv <1139> (5740) pollouv <4183> kai <2532> exebalen <1544> (5627) ta <3588> pneumata <4151> logw <3056> kai <2532> pantav <3956> touv <3588> kakwv <2560> econtav <2192> (5723) eyerapeusen <2323> (5656)

8:17 opwv <3704> plhrwyh <4137> (5686) to <3588> rhyen <4483> (5685) dia <1223> hsaiou <2268> tou <3588> profhtou <4396> legontov <3004> (5723) autov <846> tav <3588> asyeneiav <769> hmwn <2257> elaben <2983> (5627) kai <2532> tav <3588> nosouv <3554> ebastasen <941> (5656)TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org