NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 7:28-29

7:28 kai <2532> egeneto <1096> (5633) ote <3753> etelesen <5048> (5656) o <3588> ihsouv <2424> touv <3588> logouv <3056> toutouv <5128> exeplhssonto <1605> (5712) oi <3588> ocloi <3793> epi <1909> th <3588> didach <1322> autou <846>

7:29 hn <1510> (5713) gar <1063> didaskwn <1321> (5723) autouv <846> wv <5613> exousian <1849> ecwn <2192> (5723) kai <2532> ouc <3756> wv <5613> oi <3588> grammateiv <1122> autwn <846>TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org