NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 7:24-25

7:24 pav <3956> oun <3767> ostiv <3748> akouei <191> (5719) mou <3450> touv <3588> logouv <3056> [toutouv] <5128> kai <2532> poiei <4160> (5719) autouv <846> omoiwyhsetai <3666> (5701) andri <435> fronimw <5429> ostiv <3748> wkodomhsen <3618> (5656) autou <846> thn <3588> oikian <3614> epi <1909> thn <3588> petran <4073>

7:25 kai <2532> katebh <2597> (5627) h <3588> broch <1028> kai <2532> hlyon <2064> (5627) oi <3588> potamoi <4215> kai <2532> epneusan <4154> (5656) oi <3588> anemoi <417> kai <2532> prosepesan <4363> (5656) th <3588> oikia <3614> ekeinh <1565> kai <2532> ouk <3756> epesen <4098> (5627) teyemeliwto <2311> (5718) gar <1063> epi <1909> thn <3588> petran <4073>TIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org